Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 9/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 23. oktober 2003

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Nicolay Skarning

Ingebjørg Harto var forhindret fra å møte.

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter og Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 0900 til 1030

Vedtak ble truffet i følgende saker:

Sak 03/26 Lindorff Holding AS

Sak 03/27 Hadeland Energi AS

  1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Arbeidsutvalget 23. oktober 2003 ble godkjent.

  1. Sak 03/26 Lindorff Holding AS

I brev 1. oktober 2003 søker selskapet Lindorff Holding AS om innføring av konsernordning hvor de ansatte i selskapets norske datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter i styret i morselskapet Lindorff Holding AS.

Konsernet består i tillegg til morselskapet Lindorff Holding AS av følgende norske og utenlandske selskaper: Lindorff AS, Lindorff Capital AS, Lindorff Decision AS, Lindorff Applications AS, Lindorff CS AS, Lindorff Payment AS, Lindorff Sverige AB (Sverige), Lindorff AS (Danmark), Lindorff  Finland Oy (Finland) og Lindorff CS AB (Sverige). I tillegg består konsernet av selskapene Pro Voice AB (Sverige), EMS (Belgia) og EMS (Tsjekkia). Det opplyses imidlertid i søknaden at disse datterselskapene skal avvikles i løpet av 2003. 

Per september 2003 er det til sammen 1160 ansatte i konsernet med følgende fordeling på det enkelte selskap:

Det er 129 ansatte i Lindorff Holding AS, 509 ansatte i Lindorff AS, 4 ansatte i Lindorff Capital AS, 30 ansatte i Lindorff Decision AS, 15 ansatte i Lindorff Applications AS, 84 ansatte i Lindorff Payment AS, 48 ansatte i Lindorff CS AS, 24 ansatte i Lindorff AS (Danmark), 53 ansatte i Lindorff AB (Sverige), 249 ansatte i Lindorff CS AB (Sverige) og 15 ansatte i Lindorff  Finland Oy (Finland).

Selskapet Lindorff AS har mer enn 200 ansatte og således plikt til å opprette bedriftsforsamling. Det opplyses i søknaden at det er inngått avtale mellom selskapet og flertallet av de ansatte om ikke å opprette bedriftsforsamling og i stedet innføre utvidet styrerepresentasjon.

I telefonsamtale mellom konsernadvokat Klaus Hvidsten og Bedriftsdemokratinemndas sekretariat 7. oktober 2003 femkommer det at søknaden i første omgang ønskes forbeholdt konsernets norske datterselskaper.

Søknaden begrunnes med at det er i styret i morselskapet Lindorff Holding AS beslutningene av betydning for de ansatte fattes. Det presiseres i telefonsamtale med konsernadvokat Klaus Hvidsten at innføringen av konsernordningen ikke får innvirkning på de ansattes rett til representasjon i konsernets øvrige selskaper.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om ordningen som ønskes innført.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden.

Utvalget har merket seg at nærmere en tredel av konsernets ansatte er ansatt i selskaper  hjemmehørende i Sverige, Danmark og Finland. På denne bakgrunn finner utvalget det  naturlig at selskapet tar opp med fagforeningene i selskapene om disse ønsker å bli innlemmet  i konsernordningen med sikte på en senere utvidelse av konsernordningen.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                        vedtak:

"I medhold av aksjeloven § 6-5 jf. representasjonsforskriften § 6 og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Lindorff Holding AS:

I

De ansatte i Lindorff Holding AS og i norske datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Lindorff Holding AS.

II

Etablerer eller overtar Lindorff Holding AS nye selskaper i Norge forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

IV

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6".

  1. Sak 03/27 Hadeland Energi AS

I brev 16. oktober 2003 søker selskapet Hadeland Energi AS om innføring av konsernordning hvor de ansatte i selskapets datterselskaper har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i morselskapet Hadeland Energi AS. Det søkes videre om unntak fra representasjonsforskriftens regler. For det første ønskes det dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om krav til ansettelsestid for stemmerett og valgbarhet ved valg av ansattes styrerepresentanter til morselskapets styre. For det andre ønskes det innført en særlig valgordning ved valg av ansattes representanter til styre i et av konsernets selskaper. Søknaden om konsernordning er ikke gjort betinget av at søknaden om den særlige valgordningen godkjennes.

Konsernet består av morselskapet Hadeland Energi AS og de heleide datterselskapene Hadeland EnergiNett AS og Hadeland NettPartner AS. Det er til sammen ca 82 ansatte i konsernet med følgende fordeling: det er 13 ansatte i morselskapet Hadeland Energi AS, 19 ansatte i Hadeland EnergiNett AS og ca 50 ansatte i Hadeland NettPartner AS.

Det opplyses i søknaden at morselskapets styre skal bestå av 10 medlemmer hvorav de ansatte skal velge tre representanter. Det søkes på denne bakgrunn om at samtlige ansatte i konsernet skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av de ansattes representanter til morselskapets styre.

Søknaden begrunnes med at det er styret i Hadeland Energi AS som i hovedsak treffer beslutninger av vesentlig betydning for konsernet både når det gjelder drift og fremtidsstrategi.

Morselskapet Hadeland Energi AS ble 1. september 2003 utfisjonert fra det tidligere selskapet Hadeland Energi AS (nå Hadeland Kraft AS). Så vidt Arbeidsutvalget forstår ble fisjonen gjennomført slik at det nåværende Hadeland Energi AS ble opprettet som et nytt selskap mens det tidligere Hadeland Energi AS endret navn til Hadeland Kraft AS. Datterselskapene Hadeland EnergiNett AS og Hadeland NettPartner AS, som tidligere hadde vært datterselskaper av det tidligere Hadeland Energi AS (nå Hadeland Kraft AS), ble i forbindelse med fisjonen datterselskaper av det nåværende Hadeland Energi AS. Det nåværende Hadeland Energi AS, Hadeland EnergiNett AS og Hadeland NettPartner AS utgjør etter fisjonen et konsern. På denne bakgrunnen søkes det om at ansettelsestiden fra det tidligere Hadeland Energi AS (nå Hadeland Kraft AS), Hadeland EnergiNett AS og Hadeland NettPartner AS legges til grunn ved vurderingen av om de ansatte i konsernet Hadeland Energi AS har stemmerett og er valgbare ved valget i styret i Hadeland Energi AS.

Det søkes videre om innføring av en særskilt valgordning til styret i datterselskapet Hadeland NettPartner AS. Det opplyses i søknaden at de ansatte skal være representert i selskapet med to representanter. Den ene av disse representantene skal velges av og blant selskapets ansatte i tråd med aksjeloven § 6-4. Den andre representanten ønskes derimot valgt av og blant de ansatte i konsernet. Det søkes derfor om dispensasjon fra aksjelovens og representasjonsforskriftens regler om at kun de ansatte i selskapet har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til et selskaps styre.

Bakgrunnen for søknaden er å gjøre det mulig at flere av representantene for de ansatte kan sitte i samtlige styrer i konsernet. Det er ønskelig at to av de tre representantene som blir valgt til styret i morselskapet også kan velges som styrerepresentanter for de ansatte i datterselskapet Hadeland NettPartner AS selv om vedkommende ikke er ansatt i Hadeland NettPartner AS. For at også en av disse kan velges som ansattes representant i styret i Hadeland NettPartner AS, søkes det om at alle ansatte i konsernet har stemmerett og er valgbare ved valget av den ene av representantene for de ansatte i styret i Hadeland NettPartner AS.

Det opplyses at det skal avholdes særskilt valg til alle selskapene i konsernet.

Søknaden støttes av de lokale fagforeningene i konsernet.

Arbeidsutvalget viser til at det er bred enighet om ordningen som ønskes innført.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Når det gjelder søknaden om dispensasjon fra representasjonsforskriften §§ 10 og 11 om ansettelsestid for stemmerett og valgbarhet, har utvalget merket seg at det er søkt om dispensasjon fra kravene om ansettelsestid for samtlige ansatte i konsernet, og ikke bare for de ansatte i morselskapet Hadeland Energi AS. Til dette vil utvalget bemerke at det etter representasjonsforskriften § 6-5 jf. § 6-4 er tilstrekkelig med ansettelsestid i henholdsvis tre måneder for stemmerett og ett år for valgbarhet i et av konsernets selskaper. For de ansatte i morselskapet Hadeland Energi AS er dette ikke oppfylt ettersom dette selskapets ansatte ble overført til det nåværende Hadeland Energi AS ved en utfisjonering fra det tidligere Hadeland Energi AS. De ansatte i datterselskapene Hadeland EnergiNett AS og Hadeland NettPartner AS var derimot ansatt i selskapene også forut for fisjonen.

I tråd med dette innvilger Arbeidsutvalget dispensasjon for kravene til ansettelsestid for stemmerett og valgbarhet for de ansatte i morselskapet Hadeland Energi AS.

Utvalget går så over til å behandle søknaden om særskilt valgordning. Utvalget har merket seg at godkjennelse av den særskilte valgordningen ikke er en forutsetning for innføring av konsernordningen. Ordningen som ønskes innført innebærer at den ene av de ansattes representanter som skal velges til styret i datterselskapet Hadeland NettPartner AS skal velges av og blant de ansatte i konsernet. Den andre skal derimot velges av og blant de ansatte i Hadeland NettPartner AS. Bakgrunnen for søknaden er at denne ordningen gjør det mulig å velge de samme styrerepresentanter for de ansatte i datterselskapet Hadeland NettPartner AS som i morselskapet Hadeland Energi AS. En eller flere av dem som velges som ansattes representant til morselskapets styre kan være ansatt i andre selskaper enn Hadeland NettPartner AS. Dersom disse skal kunne velges til som styrerepresentasjon også i Hadeland NettPartner AS er det nødvendig med dispensasjon fra aksjelovens og representasjonsforskriftens regler.

Til dette vil utvalget bemerke at denne ordningen bryter med lovens ordning som er at de ansattes styrerepresentanter skal velges av og blant de ansatte i selskapet. Lovens ordning må ses i sammenheng med at det enkelte styre også innenfor et konsern har ansvaret for forvaltningen av sitt selskap og det er dette som treffer vedtak i selskapets saker. Det er derfor av betydning at de ansattes styremedlemmer er representative for selskapets egne ansatte på en slik måte som loven legger opp til. Utvalget vil i denne forbindelse spesielt peke på aksjeloven § 6-16 annet ledd om plikt for morselskapet til å forelegge saker for datterselskapenes styrer. Denne bestemmelsen kan få redusert betydning om de ansattes medlemmer i datterselskapenes styrer ikke er representative for de ansatte i disse selskapene.

På denne bakgrunn har utvalget kommet til at det ikke godkjenner søknaden om at de ansatte i selskapene Hadeland Energi AS og Hadeland EnergiNett AS skal ha stemmerett og være valgbare ved valg til styret i selskapet Hadeland NettPartner AS, i den form det her er søkt om.

Arbeidsutvalget fatter slikt

                                                        vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 6-4 fjerde ledd og 6-5 jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 6 og nemndas vedtak 27. mars 2003 om delegasjon av nemndas myndighet godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Hadeland Energi AS:

I

De ansatte i Hadeland Energi AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Hadeland Energi AS.

II

De ansatte i det nåværende Hadeland Energi AS har stemmerett og er valgbare ved det kommende valget i styret i Hadeland Energi AS forutsatt at de har vært ansatt  sammenhengende i henholdsvis tre måneder og ett år i det nåværende og tidligere Hadeland Energi AS.

III

Etablerer eller overtar Hadeland Energi AS nye selskaper forutsettes de ansatte i disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

IV

Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til nemnda.

V

For øvrig gjelder aksjelovens og allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

VI

Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6".

  1. Forholdet til utenlandske datterselskaper ved innføring av konsernordning

Arbeidsutvalget besluttet at sekretariatet i fremtidige søknader om konsernordninger bør ta stilling til om konserner med selskaper i utlandet bør henstilles til å forespørre fagforeningene i disse selskapene om de ønsker å bli innlemmet i konsernordningen. I vurderingen av om det bør rettes en slik henstilling til konsernet, må det tas hensyn til om det haster å få innført konsernordningen, i hvilke land datterselskapene er lokalisert og hvor mange som er ansatt i disse selskapene.

Utvalget besluttet at Bedriftsdemokratinemndas retningslinjer oppdateres i tråd med dette.

  1. Neste møte i Arbeidsutvalget

Neste møte i Arbeidsutvalget er 20. november kl. 0900.