Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 9/2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Vedtak ble truffet i følgende saker: Sak BDN – 200905541 Det norske oljeselskap ASA. Sak BDN – 200905508 ÅstvedtGruppen. Sak BDN – 200905479 Data Respons ASA.

 

Protokoll fra møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg 16. desember 2009

Vedtak ble truffet i følgende saker:
1. Sak BDN – 200905541 Det norske oljeselskap ASA
2. Sak BDN – 200905508 ÅstvedtGruppen
3. Sak BDN – 200905479 Data Respons ASA

Følgende deltok i møtet:
Gudmund Knudsen
Ingebjørg Harto
Gro Granden

Fra sekretariatet møtte Hege Frydenberg, Oddvar Lindbekk og Anne Karine Plahter.

Møtet varte fra kl. 1000 – 1130.

 

1. Sak BDN – 200905541 Det norske oljeselskap ASA

I brev 2. november 2009 søkes det om innføring av konsernordning i Det norske oljeselskap ASA, slik at de ansatte i dette selskapet samt i datterselskapet Aker Exploration AS har stemmerett og er valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Det norske oljeselskap ASA.

Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA skal fusjonere med virkning fra 21. desember 2009. Aker Exploration ASA er overtakende selskap. I forbindelse med fusjonen vil Aker Exploration ASA endre navn til Det norske oljeselskap ASA. Datterselskapet Aker Exploration AS blir etter fusjonen et heleid datterselskap av Det norske oljeselskap ASA. Konsernet vil kun bestå av disse to selskapene.

Etter fusjonen vil Det norske oljeselskap ASA ha 141 ansatte. Samtlige av disse ansatte vil bli overført fra det nåværende Det norske oljeselskap ASA. I datterselskapet Aker Exploration AS er det 30 ansatte. Styret i det fusjonerte selskapet vil bestå av 5 aksjonærvalgte medlemmer og 2 ansatterepresentanter.

Søknaden begrunnes med at vesentlige beslutninger av betydning for konsernet vil bli fattet i styret i Det norske oljeselskap ASA.

Søknaden støttes av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er bred enighet om ordningen det søkes om.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 og representasjonsforskriften § 6, samt og nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Det norske oljeselskap ASA:

I
De ansatte i Det norske oljeselskap ASA og i Aker Exploration AS har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Det norske oljeselskap ASA.

II
Etablerer eller overtar Det norske oljeselskap ASA nye selskaper, forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes en ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder allmennaksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

2. Sak BDN – 200905508 ÅstvedtGruppen

I brev 6. november 2009 søker valgstyret i ÅstvedtGruppen om at de ansattes valg av representanter til styrende organer i ÅstvedtGruppen kan gjennomføres som elektronisk valg. I brev 13. november 2009 søkes det om innføring av konsernordning som innebærer at de ansatte i Åstvedt AS og i selskapets norske datterselskaper er stemmeberettigede og valgbare ved valg av ansattes representanter til styret i Åstvedt AS.

ÅstvedtGruppen er vestlandets største attføringsaktør og eies av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og ideelle organisasjoner. ÅstvedtGruppen består av morselskapet Åstvedt AS og syv heleide datterselskaper med 317 ansatte fordelt på følgende måte:

 • Åstvedt AS (81 ansatte)
 • Åstvedt Industri AS (77 ansatte)
 • Åstvedt Profilering AS (39 ansatte)
 • Åstvedt Eiendomsdrift AS (29 ansatte)
 • Åstvedt Logistikk AS (20 ansatte)
 • Nye Designtrykkeriet AS (34 ansatte)
 • Åstvedt AVI AS (30 ansatte)
 • Åstvedt Bemanning AS (7 ansatte)

Søknaden om bruk av elektroniske valg begrunnes med at dette vil forenkle valget og sikre at gjennomføringen skjer på en mest mulig effektiv, sikker og hensiktsmessig måte.

Søknaden om innføring av konsernordning er begrunnet med at strategiske og andre store beslutninger, som får betydning for datterselskapene, blir truffet i morselskapets styre.

Valgstyrets søknad om bruk av elektroniske valg og om innføring av konsernordning støttes av Åstvedt AS og de lokale fagforeningene i konsernet. De lokale fagforeningene representerer til sammen 70 av de ansatte i konsernet.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet mellom selskapet og de lokale fagforeningene om å benytte et elektronisk valgsystem.

Arbeidsutvalget forutsetter at det elektroniske valgsystemet ivaretar hensynet til sikkerhet og hemmelighold på en tilfredsstillende måte, samt at det gjør det mulig å gjennomføre valget som forholdstallsvalg, samt i valgkretser dersom dette er ønskelig. Det forutsettes at alle ansatte har tilgang til datamaskin og er fortrolige med bruken av denne. Arbeidsutvalget forutsetter videre at valget for øvrig gjennomføres i samsvar med representasjonsforskriftens regler. Det forutsettes dessuten at forholdet til personopplysningsloven blir ivaretatt.

Arbeidsutvalget godkjenner på disse vilkår søknaden om å avholde fremtidige valg av de ansattes representanter til de styrende organene i ÅstvedtGruppen AS som elektronisk valg.


Det bemerkes for ordens skyld at dersom de ansatte ønsker å gå tilbake til representasjonsforskriftens normalordning for valg, kan lokal fagforening eller et flertall av de ansatte søke Bedriftsdemokratinemnda om dette.

Når det gjelder søknaden om innføring av konsernordning, viser arbeidsutvalget til at det er enighet om søknaden.

Arbeidsutvalget godkjenner søknaden om konsernordning.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av aksjeloven § 6-5 (1) og representasjonsforskriften § 6, samt nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg følgende konsernordning for ÅstvedtGruppen:

I
De ansatte i Åstvedt AS og i datterselskaper av dette har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Åstvedt AS.

II
Etablerer eller overtar Åstvedt AS nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder aksjelovens regler om ansatterepresentasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens bestemmelser om gjennomføring av valg.

V
Godkjenningen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.

I medhold av aksjeloven § 6-4 fjerde ledd, jf. representasjonsforskriften §§ 5 og 9 annet ledd godkjenner arbeidsutvalget at det benyttes et elektronisk valgsystem ved fremtidige valg av de ansattes representanter til de styrende organene i ÅstvedtGruppen.”

 

3. Sak BDN – 200905479 Data Respons ASA

I brev 5. november 2009 søker Data Respons ASA om innføring av en konsernordning som innebærer at de ansatte i Data Respons ASA og selskapets norske og utenlandske datterselskaper, med unntak av de ansatte i Sylog Sverige AB, Lundinova AB og Ipcas GmbH, har stemmerett og er valgbare ved valg av ansatterepresentanter til styret i Data Respons ASA.

Det er opplyst at Data Respons-konsernet tilbyr IT-løsninger og tjenester. Data Respons-konsernet består av 13 selskaper med totalt 480 ansatte fordelt på følgende måte:

Norge:

 • Data Respons ASA (20 ansatte)
 • Data Respons Norge AS AS (134 ansatte)
 • Digitas AS (12 ansatte)
 • Certified Computer Technology AS (ingen ansatte)

Sverige:

 • Data Respons AB (53 ansatte)
 • Data Respons Syrén AB (22 ansatte)
 • Sylog Sverige AB (73 ansatte)
 • Lundinova AB (34 ansatte)

Finland:

 • Data Respons Oy (ingen ansatte)

Danmark:

 • Data Respons A/S (76 ansatte)

Tyskland:

 • Data Respons GmbH (7 ansatte)
 • Ipcas GmbH (49 ansatte)

Søknaden er begrunnet med at både selskapet og de ansatte i konsernet er enige i at en konsernordning vil være formålstjenelig, og at man gjennom en slik ordning oppnår en bredere representasjon enn etter dagens ordning. Videre er det i søknaden vist til at det er i morselskapets styre at det treffes avgjørelser som er av betydning for de ansatte i datterselskapene. I følge søknaden anses en felles representasjonsløsning derfor å være tilpasset den reelle styringsformen for konsernet. Tre av de utenlandske datterselskapene ønskes imidlertid ikke innlemmet i den felles representasjonsordningen. Begrunnelsen for dette er i henhold til søknaden at disse selskapene opererer på egen hånd og på en viss avstand fra resten av konsernet. Disse selskapene har gjennom oppkjøpsavtalene sikret seg selvstendig styringsrett i de første to til tre årene etter oppkjøpet. Det er i søknaden også vist til at de ansatte i de tre utenlandske datterselskapene har rett til styrerepresentasjon i tråd med nasjonal lovgivning.

Det er i e-post 17. november 2009 opplyst at det ikke er noen fagforeninger i noen av selskapene i konsernet, og at verneombudene har vært representanter for de ansatte i prosessen med søknaden om innføring av konsernordning. Det er videre opplyst at de ansatte har vært representert på et møte i Oslo for de norske datterselskapene og på telefonmøter med de svenske og tyske selskapene. Representanter for de ansatte i Data Respons ASA, Data Respons Norge AS, Digitas AS, Data Respons AB, Data Respons A/S og Data Respons GmbH som representerer 302 av de ansatte i konsernet har underskrevet søknaden til nemnda. Søknaden støttes av de ansatte.

Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg viser til at det er enighet om søknaden mellom selskapets ledelse og de ansatte.

Arbeidsutvalget legger til grunn at valget i de utenlandske datterselskapene skal skje etter norske valgregler, med mindre det opprettes egne valgkretser for disse selskapene. Dersom det opprettes valgkretser kan valget av ansattes representanter fra de utenlandske datterselskapene skje etter nasjonale regler om ansattes representasjon. Det forutsettes likevel at de som velges er ansatt i de utenlandske selskapene.

Arbeidsutvalget fatter slikt

vedtak:

”I medhold av allmennaksjeloven § 6-5 første ledd, jf. representasjonsforskriften § 6, samt nemndas delegasjonsvedtak av 27. februar 2009, godkjenner arbeidsutvalget følgende konsernordning for Data Respons ASA:

I
De ansatte i Data Respons ASA, i norske datterselskaper og i utenlandske datterselskaper av dette, med unntak av Sylog Sverige AB, Lundinova AB og Ipcas GmbH, har stemmerett og er valgbare ved valg til styret i Data Respons ASA.

II
Etablerer eller overtar Data Respons ASA nye selskaper forutsettes disse å bli innlemmet i den felles representasjonsordningen.

III
Ved vesentlige endringer forutsettes det at det sendes ny søknad til Bedriftsdemokratinemnda.

IV
For øvrig gjelder allmennaksjelovens og aksjelovens bestemmelser om rett til representasjon i styrende organer og representasjonsforskriftens regler om valg.

V
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf. representasjonsforskriften § 6.”

 

4. Bedriftsdemokratinemndas årsberetning for 2009

Utkast til årsberetning ble gjennomgått og vedtatt.

 

5. Oppdatering av nemndas praksis

Det ble bestemt at nemndas praksis skal oppdateres med følgende saker fra 2009:

Sak BDN-200903158 Cerno AS, sak BD -200901759 Pronova BioPharma ASA, sak BDN-200900462 Avinor AS, sak BDN-200806400 Kraft Foods Norge AS, sak BDN-200704566 Aker ASA, sak BDN-200900496 Namsos Trafikkselskap ASA, sak BDN-200901726 Mesta og sak BDN-200902246 Sykehuset Innlandet HF.

 

6. Orientering om saker som har kommet inn til Bedriftsdemokratinemnda

Sekretariatet orienterte om saker som har kommet inn til nemnda.

 

7. Eventuelt

Møtedatoer for våren 2010 er:

 • fredag 5. februar
 • tirsdag 9. mars
 • torsdag 15. april
 • torsdag 27. mai (samlet nemnd)