Satsing på barn og ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Samla oversikt over regjeringas mål og innsatsområde i statsbudsjettet 2015

På denne nettsida finn du den samla politikken til regjeringa på barne- og ungdomsområdet. Den er òg eit oppslagsverk som kommunane kan nytte for å betre samordninga av tilbod til barn og ungdom på statleg, regionalt og kommunalt nivå.

Siluetter av barn som hopper

Forord

En god barndom varer livet ut. En av samfunnets aller viktigste oppgaver er å legge til rette for forhold som fremmer barn og unges utvikling, og som gir dem de ferdigheter de trenger for å leve et anstendig liv. Å ta vare på barn og ungdom er et felles ansvar.

Pike med såpebobler

Kunnskap, rettigheter og innflytelse

En god barne- og ungdomspolitikk er basert på kunnskap om barn og unges utvikling, behov og interesser. Gjennom forskning frambringes kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn og unges oppvekst- og levekår.

Familie på tur i skogen

Familie og omsorg

Regjeringen vil styrke familiens stilling i samfunnet. Familien skaper og sikrer en trygg ramme om barns oppvekst. Velfungerende familier gir trygghet og tilhørighet, og gir rom for utvikling. En viktig oppgave for regjeringen er å legge til rette for en trygg økonomisk og sosial situasjon for barn, ungdom og deres familier.

Bilde av kvinne

Opplæring og utdanning

Regjeringen gjennomfører et lærerløft for å gjøre skolen bedre. Regjeringen foreslår derfor å øke satsingen på videreutdanning for lærere ytterligere. Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning. Totalt vil det være 5 050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015.

Frivillig engasjement, kultur og idrett

Regjeringen vil legge til rette for et sterkt sivilsamfunn som kan være en motvekt til statens makt. Idrettens og frivillighetens mangfold av ulike fellesskap utgjør viktige arenaer for innbyggerne.

Mennesker på strand

Nærmiljø og inkludering

Alle barn og unge skal ha tilgang til åpne og inkluderende møteplasser hvor utfoldelse, kreativitet og aktivitet står sentralt. Alle skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet.

Tigger med barn

Helse og sosiale forhold

Det er behov for å styrke psykisk helseområdet i helsetjenestene, både innen forebygging og lavterskeltiltak, og innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten. Forebyggende tiltak, som styrking av skoleverkets tiltak mot mobbing og utenforskap, er viktig for den psykiske folkehelsen.

Jente og gutt

Etablering, bolig og arbeid

Målet i boligpolitikken er at alle skal bo godt og trygt. Boligen er et grunnleggende velferdsgode. Et tilfredsstillende boforhold er en forutsetning for gode levekår. Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle.

Barn sv flere nasjonaliteter

Internasjonalt samarbeid, kontakt og bistand

Dagens barn og unge må forholde seg til problemstillinger som strekker seg langt utover det lokale og nasjonale. Globaliseringen fører til at internasjonale temaer bringes nærmere, ikke minst gjennom utviklingen av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, noe som i særlig grad påvirker barn og unge.