Historisk arkiv

Rapport om innsats for romfolk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Norge bidrar til integrering og inkludering av romfolk i Europa gjennom EØS-midlene. Innsatsen har vært gjenstand for en uavhengig gjennomgang. Rapporten kan lastes ned via Europaportalen.

Tamás er fra Ungarn og drømmer om å bli lege. Et prosjekt finansiert av EØS-midlene har bidratt til at han på sikt kan realisere drømmen. Foto: UD

Det er det bulgarske konsulentselskapet Creda som har laget rapporten på oppdrag fra EØS-midlenes giverland, Island, Liechtenstein og Norge.

Rapporten ble bestilt for å dokumentere innsatsen gjennom EØS-midlene og for å utforske hvordan effekten av innsatsen kan bli best mulig. Rapporten er delt i tre:

 1. Gjennomgang av allerede gjennomførte prosjekter hvor romfolk har vært målgruppe
 2. Gjennomgang av programmer/prosjekter for romfolk i inneværende støtteperiode
 3. Anbefalinger for fremtidig innretning av støtten

Rapporten er basert på gjennomganger av blant annet prosjekter, programmer, strategier og 140 dybdeintervjuer. Den tar for seg innsatsen i Bulgaria, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn hvor romfolk utgjør en betydelig minoritet.

I tillegg til selve rapporten har Creda også utarbeidet en separat landrapport.

[Last ned hovedrapport]

 [Last ned landrapport]


1) Forrige periode (2004-09)

 • Totalt 71 støttede prosjekter i de fem landene hadde rom som en målgruppe. Støtten utgjorde til sammen 13,7 millioner euro.
 • Prosjektene som fikk støtte, var i hovedsak relevante for integrering av romfolk og oppnådde gode resultater lokalt hvor de ble gjennomført.
 • Prosjektene bidro til å gi romfolk mer innflytelse over sin egen situasjon gjennom økt tilgang til tjenester (som helse og utdanning) og bedre samarbeid med lokale myndigheter. Ifølge rapporten bidro prosjektene til å bygge bro mellom romfolk og majoritetsbefolkningen i nærmiljøet.
 • Over halvparten av prosjektene som ble utført av frivillige organisasjoner, har fortsatt i ulike former også etter at støtteperioden var avsluttet.

[Les mer: Oversikt over innsats for romfolk gjennom EØS-midlene]


2) Inneværende periode (2009-14)

 • Tiltak for inkludering og integrering av rom er gjort til en særskilt prioritert.
 • Innsatsen støttes opp av strategiske partnerskap og samarbeid med andre aktører. Dette samarbeidet inkluderer Europarådet og Open Society Foundation, samt Europakommisjonen og EUs kontor for grunnleggende rettigheter (FRA).
 • 36 av programmene i de fem landene har et særskilt fokus på rom. De fleste programmene er i Romania. Støtten er per i dag beregnet til et sted mellom 37,3 og 44,4 millioner euro.
 • Flertallet av programmene har potensial til å generere langsiktige resultater.

[Les mer: Oversikt over programmer per land]


3) Credas anbefalinger

 • Tiltak for inkludering og integrering av rom bør fortsatt være en særskilt prioritet. Bred innsats for utsatte grupper bør suppleres av enda mer spissede tiltak for romfolk og legge til rette for involvering av romfolks egne organisasjoner.
 • Involvering av programpartnere, som Europarådet, må være bedre strategisk fundert. Giverlandene bør også utvide og vurdere å inkludere andre strategiske programpartnere for å maksimere resultatene av støtten

[Les mer: Omtale av gjennomførte prosjekter]