Historisk arkiv

EU, Norge og grønn skatteomlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Grønn skatteomlegging var tema da Green Budget Europe arrangerte seminar i samarbeid med det italienske EU-formannskapet og den norske EU-delegasjonen 5. november.

Grønn skatteomlegging var tema da Green Budget Europe arrangerte seminar i samarbeid med det italienske EU-formannskapet og den norske EU-delegasjonen 5. november.

Lav økonomisk vekst, budsjettkonsolidering og arbeidsledighet utgjør store utfordringer for EU seks år etter finanskrisen, samtidig som EU står overfor omstillinger med tanke på overgangen til et mer ressurseffektivt lavutslippsamfunn. Utgjør finanskrisen et mulighetsvindu for å legge om økonomien i en mer klima- og miljøvennlig retning som samtidig skaper økonomisk vekst? Kan de landsspesifikke budsjettgjennomgangene under Det europeiske semester bli en kanal for å fremme grønn skatteomlegging i EU-land? Dette var blant temaene da Green Budget Europe med samarbeidspartnere arrangerte seminar på Norges Hus den 5. november, få dager etter EUs vedtak om nye klima- og energimål for 2030.

TRYKK HER for å lese Green Budget Europe sin rapport "Environmental Fiscal Reform — the Key to Achieving a Green Economy".

Programmet inneholdt presentasjoner av nasjonale tiltak innenfor grønn skatteomlegging, hvor også norske erfaringer og synspunkter ble presentert.

Grønn skatt på dagsorden i Norge
Politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet Jens Frølich Holte (H) redegjorde for erfaringer med grønn skatte- og avgiftspolitikk i Norge med spesielt fokus på bilavgiften og subsidiering av el-biler, kvotehandel og karbonskatt. Holte fremhevet blant annet at den norske bilavgiften, som er blant verdens høyeste, fungerer meget godt. Uten grønne skatter og avgifter kunne Norge hatt opptil 15 millioner tonn mer CO2 utslipp i året.

Det var et viktig poeng i Holtes foredrag at skatter ikke kan løser alle problemer, men de hjelper godt på veien og har potensiale til å fungere som en «silent hero» for miljøet.

Holte understreket videre at det er viktig for Norge med en ekspertkommisjon som på faglig basis kan anbefale hvilke tiltak vi bør iverksette for å sikre en grønn omlegging av det norske skattesystemet.

Som del av koalisjonsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre nedsatte regjeringen i august 2014 en grønn skattekommisjon, den tredje i rekken siden 1990. Utvalget skal fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Utvalget ledes av professor Lars-Erik Borge og presenterer sine konklusjoner 1. desember 2015.

Jens Frølich Holte (H), politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, innleder på Green Budget Europe sitt seminar på Norges Hus den. 5. november. Foto: Ingvild Nave, EU-delegasjonen


Topptungt frammøte
Tema ble belyst gjennom en rekke foredrag og debatter. Det var stort fokus på viktigheten av å følge prinsippet om at forurenser betaler, og behovet for skatter som gjenspeiler de faktiske kostnadene (eksternalitetene) samfunnet påføres ved klima- og miljøskadelig atferd. Koblinger til sosial fordeling og arbeid ble også belyst.

Blant bidragsyterne var lederen for De Grønnes partigruppe i Europaparlamentet Philippe Lamberts, tidligere miljøkommisær Yannis D. Palaiokrassas, det europeiske miljøbyrået EEBs leder Jeremy Wates, og toneangivende akademikere som professor Thomas Sterner fra Universitetet i Gøteborg.

Nyopprettet organisasjon
Green Budget Europe (GBE) er en NGO som arbeider for grønn omlegging av europeiske økonomier, med spesielt fokus på skattereform, kvotehandel, fornybar energi og miljøskadelige subsidier. GBE etablerte seg formelt som en internasjonal NGO med et eget Europakontor i Brussel dagen før seminaret på Norway House.