Historisk arkiv

ERIC-forordningen innlemmet i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av Lars-Erik Hauge, EU-delegasjonen

På møtet i EØS-komiteen 20. mars ble 61 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse var en forordning om felleseuropeiske forskningsinfrastrukturer, ERIC-forordningen.

Rettsakter innenfor forskning og helse var noe av det som ble innlemmet i EØS-avtalen på møtet 20. mars. Foto: Stian Mathisen/EU-delegasjonen

ERIC står for et konsortium for en europeisk forskningsinfrastruktur, European Research Infrastructure Consortium. Forskningsinfrastruktur er vitenskapelig utstyr, elektronisk infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger samt storskala forskningsfasiliteter.

Skal sikre kvalitet og effektivitet i forskningen

ERIC-forordningen er EUs verktøy for å forenkle samarbeid om drift og finansiering av forskningsinfrastrukturer av pan-europeisk interesse. Innlemmelse av forordningen er viktig for å sikre fullverdig norsk deltakelse i det omfattende europeiske samarbeidet om forskningsinfrastrukturer, som understøttes av rammeprogrammet for forskning og innovasjon – Horisont 2020. Samarbeidet gir Norge tilgang på internasjonalt avansert og kostbar forskningsinfrastruktur som Norge ikke kan finansiere alene og bidrar også til bedre utnyttelse av norske forskningsinfrastrukturer.

EU legger til rette for samarbeid om større forskningsinfrastrukturer for å sikre kvalitet og effektivitet i forskningen og for å fordele ansvar og kostnader ved etablering. ERIC vil lette samarbeidet mellom Norge og EU-land, og forskningsinfrastruktursamarbeidet er en viktig del av Norges deltakelse i Horisont 2020.

Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre om man ønsker å delta i et ERIC, eller om en ønsker å etablere en ERIC i eget land. ERIC-forordningen ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke.

Grensekryssende helsetrusler

På møtet i EØS-komiteen ble også en rettsakt innlemmet som omfatter tiltak som skal styrke samarbeidet og koordineringen av alle typer alvorlige grensekryssende helsetrusler for å kunne sørge for en høy beskyttelse av folkehelsen. Alle kategorier av grensekryssende trusler mot helsen omfattes, med unntak av stråling som det allerede finnes et etablert system for.

Vedtaket inkluderer overvåking og kontroll av smittsomme sykdommer, krav til samarbeid og koordinering ved planlegging av helseberedskap og håndtering av helsekriser/alvorlige trusler mot helsen på europeisk og nasjonalt nivå samt overordnete krav for gjennomføring av felles anskaffelser av blant annet legemidler og medisinsk utstyr.

Neste møte i EØS-komiteen er torsdag 30. april 2015.