Historisk arkiv

Rusbehandlingstilbud til innsatte i Latvia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Basert på bidrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet

Én av fem innsatte i Latvia bruker rusmidler mens de soner. I dag finnes det ikke noe tilbud for å hjelpe dem. Det blir det nå en endring på med hjelp av norsk kriminalomsorg.

Byggematerialene er klare til det som skal bli Latvias første spesialbygde rusbehandlingsenhet for innsatte. Foto: Kriminalomsorgen

Olaine er en by med ca. 25.000 innbyggere og ligger ca. 25 kilometer sørvest for Latvias hovedstad Riga og omtrent like langt fra kysten innerst i Riga-bukta.

Fengselet i byen er en viktig arbeidsgiver. 26. august i år ble et innkapslet dokument murt inn i grunnsteinen til det som skal bli Latvias første spesialbygde rusmestringsenhet.

Enheten får plass til 200 innsatte. Den skal stå ferdig i april neste år, og innsatte fra alle fengslene i Latvia skal kunne søke seg dit.

     Les mer: Detaljer om prosjektet

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) og avdeling Stifinner’n i Oslo fengsel er norske partnere i prosjektet i Olaine. KRUS bistår Latvia med å utvikle en ny utdanningsplan for fengselsbetjenter, mens Stifinner’n overfører sine metoder og kunnskaper med behandling av innsatte med avhengighetsproblemer.

Stifinner’n har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med innsatte som har rusproblemer og ønsker å bruke soningstiden til å starte en endringsprosess.

Prosjekter i mange land

Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Kriminalomsorgen er involvert i til sammen 31 prosjekter i seks forskjellige land: Latvia, Polen, Romania, Litauen, Tsjekkia og Bulgaria. Prosjektene omfatter både fengsler og friomsorg.

– For kriminalomsorgen er arbeidet med prosjektene en utfordrende og spennende del av virksomheten. De medarbeiderne som deltar i prosjektene, får den utfordringen det er å anvende opparbeidet kompetanse i møtet med et annet land og en annen kultur, samtidig som de får muligheten til å lære av kollegene de møter i mottakerlandet, sier Marianne Vollan, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

KDI, KRUS og alle de fem geografiske regionene i kriminalomsorgen er involvert i prosjektene, som samlet finansieres av Norge med om lag 500 millioner kroner.

     Les mer: Faktaark om justissamarbeidet under EØS-midlene

Det langsiktige målet med prosjektene kriminalomsorgen deltar i, er å bidra til en utvikling i samsvar med relevante, internasjonale standarder for menneskerettigheter, og å følge opp Europarådets anbefalinger og standarder for kriminalomsorg. Det er også et mål å etterstrebe bruk av straffereaksjoner som er et alternativ til fengsel, bidra til økt fokus på utsatte grupper blant de domfelte og heve kompetansen hos både ansatte og innsatte.

– Dette er en erfaringsutveksling som er et udiskutabelt gode for både oss og mottakerlandene av EØS-midler. Fra norsk side er vi også glade for at vår metodikk og våre løsninger møtes med så stor interesse i mottakerlandene, sier Vollan. 

     Les mer: Dette går EØS-midlene til i Latvia