Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringens innspill til EUs satsing på sirkulær økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av Jonas Fjeldheim, EU-delegasjonen

Norge har levert høringsinnspill til Europakommisjonen knyttet til den varslede handlingsplanen for sirkulær økonomi. Forbrukerrettigheter, at produkter skal ha lengre levetid og redusert klima- og miljøfotavtrykk er noen av de norske prioriteringene.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft

- Norge og EU har et felles overordnet mål om økt grønn konkurransekraft. EUs satsing på sirkulær økonomi har også betydning for Norge. Derfor må vi delta aktivt i prosessene frem mot en ny handlingsplan, understreker klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Europakommisjonen skal etter planen legge frem en ny handlingsplan for sirkulær økonomi innen utgangen av 2015.  Høringen omfatter tiltak knyttet til hele verdikjeden fra utvinning av råmaterialer, produksjon, forbruk og gjenvinning. Både sektorspesifikke og sektorovergripende virkemidler skal vurderes. En sirkulær økonomi skal bidra til å oppfylle flere EU-mål knyttet til energiunionen, klimapolitikken og ressurseffektivitet, og skal gi økt grønn konkurransekraft og nye arbeidsplasser.

Særlig viktige sektorer for å fremme klima- og miljøhensyn i hele verdikjeden er transport, mat og bygg. Norge har også vektlagt nødvendigheten av tiltak for å fremme nye forretningsmodeller, blant annet når det gjelder leasing og deling av produkter.

Det er viktig å sikre en sirkulær økonomi hvor ambisiøse krav om materialgjenvinning ikke fører til uønsket spredning av miljøgifter som man er særlig bekymret for. Dette krever både utvikling av regelverk, felles standarder for kvalitet og informasjon om innhold i sekundære råvarer. Det er også behov for tiltak for at markeder for sekundære råvarer kan fungere bedre.

 - En bredt anlagt og offensiv politikk kan sammen med godt tilrettelagte virkemidler stimulere til omstilling og grønn konkurransekraft. Derfor har regjeringen også satt ned et eget ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. Det er helt nødvendig med både nasjonale tiltak og europeisk samarbeid, sier Tine Sundtoft.

Alle høringsinnspillene publiseres på Europakommisjonens hjemmesider i løpet av kort tid.

Les mer:
Norges høringsbrev
Vedlegg (kommentarer)
Europakommisjonens hjemmeside for sirkulær økonomi