Historisk arkiv

Europapolitisk forum for første gang i Brussel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norske regioner kan være med å påvirke og sette dagsorden i den politiske debatten i Europa, sa Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud, da Europapolitisk Forum for første gang fant sted i Brussel, 14.-15. mars.

Hele utvalget samlet på taket. Foto: Sigrid Grøm Bakken.

Europapolitisk forum er en møteplass for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget for dialog og utveksling av kunnskap om EØS og EU. Forumet ledes i fellesskap av UD og KMD på statssekretærnivå. Gjennom dialog om europapolitiske saker og problemstillinger skal forumet bidra til koordinering mellom sentralt, regionalt og lokalt nivå. Kommunenes Sentralforbund (KS) oppnevner 11 av de 22 medlemmene av forumet. Forumet møtes to ganger i året, og dette var første gang i utvalgets 12-årige historie at møtet fant sted i Brussel.

Regionenes rolle i Europa blir viktigere framover. Samlingen i Brussel la vekt på betydningen av å styrke norske regioners innspill til EUs prosesser på ulike områder. EU har også på sin side direkte og indirekte påvirkning på kjerneoppgavene i kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren forholder seg på mange plan til lover og regler utviklet av EU, og flere av disse var tema for diskusjon blant deltakerne.

Østlandet med nettverk i Østersjøen

I perioden 2007-2015 deltok alle fylkeskommunene og over 60 prosent av kommunene i ett eller flere prosjekter med finansiering fra EU-programmer, og flere av disse var på agendaen under møtet.

Buskerud fylkeskommune har nå ledelsen i Østersjø-nettverket BSSSC (Baltic Sea State Subregional Cooperation program), og organiserer samarbeid mellom regioner i de ti baltiske landene Tyskland, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Polen, Latvia, Litauen, Estland og Russland. Gruppen samarbeider tett med EUs Committee of the Regions.

 

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, byrådssekretær Marte Ingul og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg. Foto: Sigrid Grøm Bakken.

– Gjennom aktiv deltakelse på europeiske arenaer og prosjektdeltakelse kan norske regioner være med på å påvirke og sette saken på dagsorden i den politiske debatten i Europa, sa Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune. 

Kommunale muligheter og grønn vekst

Forumet diskuterte alt fra EUs fremtid til kommunenes bruk av EØS-midler og lokale miljøutfordringer. Fra Europakommisjonen orienterte Odd Godal, norsk nasjonal ekspert, om hvilke mål og virkemidler EU har i sin regionalpolitikk og hvordan politikerne best kunne tilnærme seg dette, mens underdirektør Karolina D’Cunha innledet om potensialet for grønn vekst og jobbskaping i regioner, byer og kommuner.

Et sentralt tema gjennom hele konferansen var hvordan kommunalt- og fylkeskommunalt samarbeid med Europa kan bidra til å løse miljøutfordringene. Flere nyskapende norske samarbeid som både engasjerte og inspirerte.

Oslo leder europeisk samarbeid om sirkulær
økonomi

Fra 2017 leder Oslo kommune partnerskapet om sirkulær økonomi under EU Urban Agenda. 22. februar gikk startskuddet for prosjektet, og byrådssekretær Marte Ingul fortalte om Oslo kommunes arbeid på dette området.

 – Jeg glad for at EU følger etter FN og nå setter urbane utfordringer på dagsordenen. Byer i vekst spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet med å løse globale utfordringer som klimaendringene og overforbruk. Oslo kommune er stolt over å lede det europeiske partnerskapet om sirkulær økonomi. På denne arenaen er vi i direkte dialog med andre byer, medlemsland, kommisjonen og NGOer, forteller byrådssekretær i Oslo, Marte Ingul.

 

Byrådssekretær Marte Ingul om Oslo kommunes arbeid innenfor sirkulærøkonomi. Foto: Sigrid Grøm Bakken.

Ingul la vekt på at Oslo kommune skal være en internasjonalt ledende miljøby som satser sterkt på kretsløpsbasert avfallshåndtering, ressursutnyttelse og sirkulær økonomi.

– Samarbeidet er nyttig for alle parter. Oslo setter også pris på den tette dialogen vi har med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet i forbindelse med dette partnerskapet, påpeker Ingul.

Stavangerregionen satser på bærekraftig byutvikling

Stavangerregionen har også lykkes med å markedsføre seg i Europa. Tildelingen av Triangulum-prosjektet gir Stavanger fyrtårnsstatus som "smart by" sammen med Manchester og Eindhoven. Gjennom Horisont 2020 har Stavanger blant annet fått 200 millioner til å fremme bærekraftig byutvikling.

Heidi Kristina Jakobsen, direktør i Stavangerregionens Europakontor i Brussel, mener dette er et godt eksempel på hva som kan hentes ut av EU-programmene dersom man gjør en målrettet innsats:

– Vi har lykkes i Stavangerregionen fordi vi har vært aktive på samarbeid og nettverksbygging, lokalt og i tett samspill med Brussel-kontoret vår i Brussel. Både Triangulum-prosjektet og Nordic Edge Expo viser viktigheten av europeisk samarbeid for regionen, sier Jakobsen.

Bygger i pluss med EU-støtte

Flere fylkeskommuner har benyttet seg av EU-midler til å bygge mer miljøvennlig. I Sør-Trøndelag har man bygget en videregående skole som «pluss-bygg».

– Resultatet var nedgang i energibruk. Vi går faktisk i pluss. Fylkeskommuner og kommuner må tørre å ta initiativ. Fylkeskommunen må ha bestillerkompetanse. Det er bare å bestemme seg, og så gjøre det, sa Gunn Stokke, fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag.

I Aust-Agder har man ved Interreg-samarbeid gjennom «Green Building A-Z»-programmet styrket kompetansen på å bygge miljøvennlig. Fylket skal nå i gang med å bygge en ny videregående skole i Tvedestrand og drar med seg nyttige erfaringer;

– Det er mye å hente i å samarbeide med andre om miljø. Gjennom samarbeid med danske og svenske regioner har vi fått styrket våre fagmiljøer og hentet uvurderlig kompetanse, sier fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Jon-Olav Strand.

F.V: Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen, statssekretær i UD, Elsbeth Tronstad, fylkesvaraordfører for Aust-Agder, Jon-Olav Strand, statssekretær i KMD, Grete Ellingsen og ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli.

De norske regionkontorene i Brussel:

Og til: