Historisk arkiv

EU vil ha europeisk arbeidsbyrå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Europakommisjonen har lagt frem et forslag om et nytt europeisk arbeidsbyrå, som skal passe på at arbeidernes rettigheter ivaretas i EU og EØS. Forslaget ble diskutert mellom EFTA-landene og arbeidslivets parter under et seminar på Norges Hus i Brussel sist uke.

Krzysztof Nowaczek fra Europakommisjonen presenterte forslaget. Foto: Tord Lauvland Bjørnevik
Krzysztof Nowaczek fra Europakommisjonen presenterte forslaget om å etablere et europeisk arbeidsbyrå under et seminar på Norges Hus i Brussel. Foto: Tord Lauvland Bjørnevik

Europakommisjonen la 13. mars frem et forslag om å etablere et europeisk arbeidsbyrå. Hensikten med byrået er å styrke rettighetene til de 17 millioner EU-borgerne som jobber eller bor i et annet medlemsland enn sitt eget. Antallet er nær doblet på ti år, og spesielt arbeidstakerorganisasjoner har etterlyst et økt fokus på at rettighetene til denne gruppen blir ivaretatt.  

Informasjon og samarbeid

Tanken bak forslaget er ikke å etablere nye lover og regler, men at et europeisk arbeidsbyrå kan bidra til at eksisterende regelverk blir fulgt. Dette vil man oppnå ved å gjøre det enklere for arbeidstakere og arbeidsgivere å finne korrekt informasjon om hvilke rettigheter og plikter som gjelder når en person jobber eller bor i et annet land enn sitt eget.

Europakommisjonen vil også at byrået skal gjøre det enklere for medlemsstatene å samarbeide om håndheving av EU-regelverket. Medlemsstatene skal enklere kunne dele informasjon seg imellom, og byrået skal legge til rette for felles inspeksjoner på tvers av landegrensene.

I tilfeller der samarbeid har gått i stå, og det for eksempel er konflikter mellom nasjonale myndigheter, vil byrået kunne bidra med mekling og legge til rette for løsninger på konfliktene.

Forslaget er erklært EØS-relevant, noe som betyr at byrået også vil omfatte Norge dersom det blir vedtatt. Norge har ved flere anledninger gitt sine innspill til Kommisjonen, og forslaget anses å være i tråd med Regjeringens satsing på å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Presentert på Norges Hus

Samme dag som forslaget ble annonsert fikk et knippe interessenter, deriblant NHO og LO, en innføring i forslaget under et seminar på Norges Hus i Brussel. Krzysztof Nowaczek fra Europakommisjonen kunne blant annet fortelle at man håper å ha byrået i drift allerede fra 2019. 

Mona Næss, arbeids - og sosialråd ved Norges delegasjon til EU, ledet seminaret. Hun mener forslaget om et europeisk arbeidsbyrå viser at Europakommisjonen ser muligheter for en bedre håndtering av utfordringene som oppstår ved arbeid på tvers av landegrenser.

- Bakgrunnen for forslaget er en erkjennelse fra Europakommisjonen om at det er et potensiale for bedre håndhevelse av det regelverket som allerede eksisterer, og at man kan ha et mer helhetlig fokus enn i dag, sier hun.

Arbeids - og sosialråd ved Norges Delegasjon til EU, Mona Næss, ledet seminaret. Foto: Tord Lauvland Bjørnevik
Arbeids - og sosialråd ved Norges Delegasjon til EU, Mona Næss, ledet seminaret. Foto: Tord Lauvland Bjørnevik

Positiv arbeidstakerorganisasjon

- Forslaget er definitivt et steg i riktig retning. Vi håper byrået kan bidra i kampen for å bekjempe arbeidslivskriminalitet på tvers av landegrensene.

Det sa Severine Picard, som representerte Den europeiske faglige samorganisasjon, under seminaret på Norges Hus. Organisasjonen representerer over 60 millioner fagorganiserte i Europa, og har lenge etterlyst bedre håndtering av arbeidstakerregelverket i Europa.

Også Rebekah Smith fra arbeidsgiverorganisasjonen Business Europe er positiv til deler av forslaget. Under møtet trakk hun spesielt frem at hennes organisasjon støttet en forbedret tilgang til informasjon for arbeidsgivere. Hun påpekte samtidig at byrået ikke bør overstyre nasjonale myndigheter.

- Byrået bør ikke ta over rollen nasjonale myndigheter har i dag. Man bør ikke skape uklarhet mellom hva som er de nasjonale myndighetenes ansvar og hva som er EUs ansvar. For eksempel er det viktig at felles inspeksjoner gjennomføres på forespørsel fra medlemslandene, ikke på initiativ fra et EU-organ, sier Smith.

Partene i arbeidslivet kommenterte Europakommisjonens forslag. F.V. Rebekah Smith, Severine Picard. Foto: EFTA-sekretariatet.
Partene i arbeidslivet kommenterte Europakommisjonens forslag. F.V. Rebekah Smith, Severine Picard. Foto: EFTA-sekretariatet.

Vellykket seminar

Seminaret som ble arrangert på Norges Hus var et samarbeid mellom EFTAs konsultative komité, som består av arbeidslivets parter i de fire EFTA-landene, og tre forskjellige EFTA-arbeidsgrupper. For utenom Europakommisjonens forslag om å opprette et europeisk arbeidsbyrå, ble kommisjonens revisjon av utsendingsdirektivet presentert. I tillegg ble likestilling i arbeidslivet diskutert. Under diskusjonen ble blant annet Norge og Islands erfaringer med pappapermisjon trukket frem.

Næss mener det var et vellykket og nyttig seminar:

- Det var et faglig sterkt arrangement om en tematikk som er viktig ikke bare for EU-land, men også for EFTA-landene. På samme måte som vi har et trepartssamarbeid nasjonalt så vil vi gjerne også ha det i EFTA sammenheng. Det er nyttig fordi vi gjennom diskusjoner og utveksling av informasjon får sett saker fra flere forskjellige synsvinkler.