Historisk arkiv

Fikk innspill til regjeringens EU-strategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Audun Halvorsen har møtt norske regionkontorer, KS, næringslivsaktører og kunnskapsmiljøet i Brussel for å få innspill til regjeringens nye strategi for samarbeidet med EU.

Statssekretæren i møte med regionkontorer

Regjeringen har startet arbeidet med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet med EU for perioden frem til 2021. Strategien skal etter planen vedtas i mars. Strategien skal følges opp med et årlig arbeidsprogram.

Under sitt besøk i Brussel 24. januar, møtte statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet en rekke norske aktører for lytte til deres erfaringer og få innspill om hvilke saker de mener regjeringen bør prioritere i samarbeidet med EU de kommende årene.

– Strategien skal være et politisk dokument, styrt av norske interesser og tydelig forankret i regjeringens plattform. De fire overordnete målene er å fremme et trygt Europa, et fritt Europa, et økonomisk sterkt Europa – og ikke minst: et bærekraftig og ansvarlig Europa som samarbeider om felles utfordringer som klima, migrasjon og ressursforvaltning, sier statssekretær Halvorsen.

"

De seks norske regionkontorene la blant annet vekt på at deres oppdragsgivere – kommuner, fylkeskommuner, universiteter og næringsliv – er opptatt av å sikre god deltakelse i relevante EU-programmer. Lokalsamfunn, byer og regioner spiller en viktig rolle for å løse mange av fremtidens utfordringer på områder som klima, energi, grønt vekst, hav, helse og digitalisering. Regjeringen ble oppfordret til å prioritere nordområdene i dialogen med EU.

De norske næringsaktørene understreket viktigheten av å holde fast ved EØS-avtalen og bidra til å videreutvikle EUs indre marked. Tidlig medvirkning og konkrete norske posisjonerer er viktig. Aktørene var opptatt av hvordan brexit vil påvirke næringsliv og andre aktører og at Norge trenger nye alliansepartnere i EU etter Storbritannias uttreden. Norske interesser på energiområdet, inkludert velfungerende energimarkeder og elektrifisering av transportsektoren ble også understreket.

"

Representanter for norsk næringsliv, forskning, innovasjon og høyere utdanning fremhevet blant annet behovet for investeringer i forskning og innovasjon, og regjeringen ble oppfordret til å ivareta norske interesser i utformingen av EUs neste programmer for forskning, innovasjon og utdanning. 

Behovet for økt kunnskap om EU og EØS og bedre informasjon om mulighetene norske aktører har til å delta i samarbeid gjennom EØS-midlene ble også trukket frem av mange deltakere på dialogmøtene.

Les mer om regjeringens europapolitikk og samarbeidet med EU