Historisk arkiv

98 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

På møtet i EØS-komiteen fredag 27. september ble i alt 98 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen. Disse omfatter blant annet delegerte rettsakter innen finansielle tjenester og endring av EU-programmet for sivil beredskap.

EØS-komiteen 27. september 2019.
Foto: Efta-sekretariatet

Endringene i programmet for sivilt beredskap inkluderer blant annet opprettelsen av beredskapspoolen rescEU. Hensikten med opprettelsen er å øke muligheten til å respondere raskere på alvorlige hendelser som overstiger nasjonal håndteringsevne, for eksempel ved flom, skogbrann eller storulykker.

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å delta i EUs program for sivilt beredskap for perioden 2014 til 2020.  Stortinget gav sitt samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen i 2014.

Rettsaktene innen finansielle tjenester gjelder delegerte rettsakter knyttet til referanseverdiforordningen brukt i finansielle markeder. Rettsaktene vil tre på plass i EØS-området samtidig som EUs nye referanseverdiregelverk trer i kraft 1. januar 2020. Godkjenningen av rettsaktene er viktig for funksjonaliteten i verdipapirmarkedet.

Mer informasjon:

Omtale av rettsaktene som ble tatt inn i EØS-avtalen 27. september 2019.

Slik blir EØS-regelverket til

Informasjon om EØS-komiteen

Informasjon om EØS-avtalen