Historisk arkiv

Norges samarbeid med EU om krisehåndtering av covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Under covid-19-krisen er samarbeidet mellom Norge og EU blitt intensivert på en rekke områder. Norge samarbeider tett med EUs institusjoner og medlemsland for å hindre smittespredning, sikre forsyninger av medisiner og utstyr, og for å hjelpe norske borgere hjem. Samarbeidet med EU er også viktig for å fremme global helse og internasjonalt samarbeid for å bekjempe pandemien.

Norge og EU deler felles målsettinger om å bistå hverandre med å håndtere krisen, og å styrke det internasjonale samarbeidet på helseområdet.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har tatt initiativ til Coronavirus Global Response Summit, som skal samle politisk og økonomisk støtte til å bekjempe korona-pandemien. Norge ved statsminister Erna Solberg er med å lede dette arbeidet og kick-off konferansen som vil finne sted 4. mai.

Bidragene som samles inn skal gå til utvikling av vaksine, behandling og diagnostisering. Konferansen arrangeres i samarbeid med blant annet WHO, Den globale vaksinealliansen (Gavi) og Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi) - som Norge nylig øket støtten til.

Europeisk solidaritet

Som et konkret uttrykk for europeisk solidaritet ble et norsk helseteam sendt for å hjelpe i Nord-Italia. Helseteamet dro til Italia i begynnelsen av april, og består av 19 sykepleiere og leger og tre personer fra Sivilforsvaret. Alle har fått spesialopplæring og trening med sikte på innsetting i internasjonal innsats under vanskelige forhold.

Det norske helseteamet er knyttet til EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering, UCPM. EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering har som formål å styrke europeisk samarbeid og bistand i kriser, og Norge deltar her gjennom EØS-avtalen.

Norske helseteam i Nord-Italia
«This is European solidarity at its best», skriver Europakommisjonen i en Twitter-melding om det norske helseteamet i Nord-Italia. Foto: Europakommisjonen

Samarbeid om å få borgere hjem

Det har vært utstrakt samarbeid mellom europeiske land for å bringe borgere hjem fra land utenfor Europa. Reiserestriksjoner, stenging av flyplasser og kanselleringer av kommersielle flyvninger har gjort dette arbeidet utfordrende.

Mange nordmenn i utlandet har fått plass på flyvninger organisert av andre europeiske land. Tilsvarende har Norge tilbudt europeere plasser på egne flyvninger. Dette har blant annet blitt koordinert gjennom EUs utenrikstjeneste (EEAS) og EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering, UCPM. I flere tilfeller har EU, Norge og andre nærstående land samarbeidet tett med sikte på å legge forholdene til rette for utreise av turister, studenter og andre fra deres oppholdsland og for å sikre transitt videre til Europa.

Til sammen har flere hundre norske borgere kommet seg hjem fra en rekke land gjennom samarbeidet med EU.

Les mer om Norges samarbeid med EU innen samfunnssikkerhet, krisehåndtering og beredskap.

Nye møteplasser

Fra slutten av mars har Norge deltatt i Rådets møter i EUs mekanisme for integrert politisk krisehåndtering, IPCR, som jobber for informasjonsdeling, samarbeid og politisk koordinering av krisehåndteringen i Europa.

De ukentlige møtene er på ambassadørnivå og bringer sammen relevante EU-institusjoner, -byråer og -medlemslandene. Temaene spenner fra anskaffelse og produksjon av legemidler og medisinsk utstyr, grensekontroll, transport, og spørsmål vedrørende indre marked, til informasjonsutveksling om lettelser i restriktive tiltak der det er mulig, samt smittesporing, og hjemhenting av borgere. I denne forbindelse fremmes en best mulig felles situasjonsforståelse under covid-19-krisen.

Siden midten av mars har også Norge blitt invitert og deltatt på regelmessige videomøter med EUs helseministre og EUs innenriksministre. I tillegg deltar Norge i møter med EUs forsknings- og utdanningsministre.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i videokonferanse
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby deltok 14. april 2020 i videokonferanse med EUs utdanningsministere om covid-19s følger for utdanningssystemene i Europa. Foto: Kunnskapsdepartementet

Helsesamarbeid

Samtidig som helsepolitikken er et nasjonalt ansvar har EUs medlemsland de senere årene inngått et stadig mer omfattende helsefaglig samarbeid. Norge deltok også før covid-19-utbruddet aktivt i dette samarbeidet.

Helse- og omsorgsdepartementet er nå med i ukentlige telefonmøter i EUs helsesikkerhetskomite (HSC), der landene orienterer om status for utbruddet og om hvilke tiltak man har iverksatt nasjonalt. Komiteen arbeider også for å harmonisere kommunikasjonstiltak rettet mot befolkningene i de ulike medlemslandene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennom krisen deltatt i jevnlige telefonmøter i regi av Europakommisjonens krisehåndteringssenter (ERCC). Senteret settes opp som møteplass for å koordinere innsats ved kriser i og utenfor Europa. Gjennom ERCC får Norge daglig oppdatering og siste nytt om covid-19.

EUs smittevernbyrå (ECDC), der Norge er medlem og styremedlem, står sentralt i overvåkingen av smittsomme sykdommer i Europa. Byrået bidrar på en rekke områder av betydning for arbeidet mot korona-pandemien, gjennom blant annet overvåkning, tolkning av data, vitenskapelige råd, beredskap og kommunikasjon.

Norge er også medlem i EUs legemiddelbyrå (EMA) som samler og koordinerer behandlingserfaringer fra ulike land, og har dialog med industrien for å få oversikt over tilbud og mangel på legemidler.

Les mer om Norges helsesamarbeid med EU.

Felles innkjøp av medisiner og utstyr

I mars sluttet Norge seg til EUs initiativ for felles anskaffelse av legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr, JPA. Felles anskaffelser bidrar til at landene samlet står sterkere under forhandlinger og ved innkjøp av medisiner og utstyr.

Europakommisjonen har videre tatt initiativ til felles anskaffelser av verneutstyr, respiratorer, laboratorieutstyr og tester fra Kina, der Norge har meldt inn sine behov.

Ambassadør Rolf Einar Fife signerer innkjøpsavtalen JPA
20. mars 2020 signerte Norges ambassadør til EU Rolf Einar Fife på vegne av Norge en felles innkjøpsavtale med EU om legemidler, medisinsk utstyr og verneutstyr (JPA). Foto: Norges delegasjon til EU

Sikret forsyninger av smittevernutstyr

For å hindre at det europeiske markedet skulle bli tømt for smittevernutstyr innførte EU 14. mars 2020 midlertidige eksportrestriksjoner for medisinsk utstyr. Etter noen dager med intenst arbeid og dialog mellom blant annet utenriksminister Eriksen Søreide og kommisjonspresident Ursula von der Leyen, fikk Norge og de andre EØS/Efta-landene unntak fra eksportrestriksjonene.

I praksis betyr det at lastebiler med munnbind, masker og engangshansker kan gå uhindret mellom EU-landet Sverige og Norge.