Historisk arkiv

Jobber med EUs grønne digitale skifte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EU har ambisjoner om å bli en global leder på det digitale feltet. I Europakommisjonen jobber Timothy Szlachetko fra Norge med å følge opp EUs digitale strategi.

Timothy Szlachetko
Timothy Szlachetko jobber i DG CONNECT i Europakommisjonen. Foto: European Union

Europakommisjonen lanserte sin digitale strategi for EU i februar 2020. De tre hovedmålene i strategien er å sørge for at teknologi fungerer for folk, bidrar til et åpent, demokratisk og bærekraftig samfunn, og  til en rettferdig og konkurransedyktig digital økonomi.

Timothy Szlachetko jobber som nasjonal ekspert fra Norge i kommisjonens generaldirektorat for kommunikasjonsnettverk og teknologi (DG CONNECT). Her jobber han blant annet med å følge opp spørsmål knyttet til det grønne digitale skiftet.

Gjennom EØS-avtalen har Norge nasjonale eksperter i Europakommisjonen på lik linje med EUs medlemsland. En nasjonal ekspert er utlånt fra nasjonal forvaltning til EUs institusjoner for en avgrenset periode på inntil fire år.

Det grønne digitale skiftet

Det er et tydelig fokus på grønne investeringer og utvikling på det digitale feltet i EUs gjenoppbyggingspakke etter covid-19-pandemien, "Next Generation EU". 37 prosent av fondet skal gå til klimavennlige tiltak og 20 prosent skal gå til digital utvikling. I følge Szlachetko er det et poeng å koble disse to sammen.

– Digital innovasjon kan bidra betydelig til det grønne skiftet. Samtidig vet vi at IT og mye av det digitale skaper mye utslipp, sier Szlachetko.

Ifølge en rapport fra det svenske dataselskapet Ericsson står IKT-sektoren for et globalt utslipp på 730 millioner tonn CO2-ekvivalenter, eller 1,4 prosent av de årlige CO2-utslippene i verden. Szlachetko forklarer at nye digitale løsninger kan bidra til det grønne skiftet, men at man samtidig må jobbe med å få ned klimagassutslippene fra digital teknologi.

Sirkulær elektronikk

I kommisjonen jobber Szlachetko spesielt med oppfølgingen av initiativet på sirkulær elektronikk (Circular electronics initiative), som ble annonsert både i den digitale strategien og i kommisjonens plan for en sirkulær økonomi. Initiativet skal blant annet fremme lengere levetid for elektroniske produkter, innføre retten til å reparere produkter og forbedre innsamlingen og behandlingen av elektronisk avfall.

Szlachetko er også landkoordinator for Slovakia i DG CONNECT, og passer på at det digitale står sterkt i den nasjonale gjenoppbyggingsplanen Slovakia utvikler, i tillegg til at koblingen mellom det digitale og det grønne er tydelig.

– Jeg synes det er fantastisk gøy å jobbe med disse spørsmålene knyttet til det grønne digitale skiftet på europeisk nivå. Det er spennende å jobbe med saker hvor man både må ha det store bildet, men hvor man også må forstå hvordan tiltak kan implementeres på landnivå, for eksempel i Slovakia, sier Szlachetko.

I tillegg har enheten Szlachetko jobber i ansvar for å organisere et årlig arrangement kalt Digital Assembly. Digital Assembly samler vanligvis hundrevis av interessenter og beslutningstakere på høyt nivå i Europa, for å diskutere og synliggjøre digitale utfordringer og muligheter. I år vil arrangementet finne sted 1. og 2. juni og foregå digitalt.

– Dette pleier å være en møteplass både mellom de som jobber med politikkutvikling og ulike aktører og samarbeidspartnere i privat næringsliv, sier Szlachetko.

Digitalisering er viktig for Norge

Sammen med 27 andre europeiske land, har Norge signert en erklæring om å øke bruken av grønne digitale teknologier for å oppnå klimanøytralitet og fremme det grønne digitale skiftet. Regjeringen har også besluttet at Norge skal delta i EU-programmet DIGITAL – et program som også ser sammenhengen mellom EUs grønne giv og den digitale utviklingen.

- Vi samarbeider tett med EU når det gjelder digitale spørsmål. Det digitale indre marked er også viktig for oss, sier Szlachetko.

Han tror det er viktig for Norge å ha nasjonale eksperter i kommisjonen som både kan bidra til europeisk samarbeid med sin erfaring og synliggjøre Norges deltakelse i det indre marked gjennom EØS-avtalen.

Les mer om ordningen med nasjonale eksperter her.