Historisk arkiv

Nye forsterkede klimamål i EU og i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og EU har forsterket sine klimamål for 2030. Til sommeren legger Europakommisjonen frem sin «Fit for 55»-pakke som skal ta Europa nærmere klimamålet.

På ettårsdagen for EUs grønne giv økte EU sitt klimamål for 2030. Etter lange diskusjoner hele natten ble regjeringssjefene i Det europeiske råd tidlig 11. desember 2020 enige om å øke EUs klimamål for 2030 fra 40 prosent til minst 55 prosent, sammenlignet med 1990. EUs ferske klimamål er nå blitt et såkalt nettomål, som betyr at alt karbonopptak også regnes inn i klimamålet.  

Regjeringssjefene ble også enige om både EUs langtidsbudsjett («MFF») og EUs gjenoppbyggingspakke («NextGenerationEU») med en samlet størrelse på 1 800 milliarder euro. Det er bestemt at minst 30 prosent av de samlede midlene skal gå til klimatiltak.  

Fit for 55 

Til sommeren vil Europakommisjonen fremme den såkalte «Fit for 55»-pakken. Denne pakken skal sørge for at EUs regelverk er i tråd med det nye klimamålet.  

Kommisjonen vil som en del av pakken foreslå endringer i klimarammeverket. Blant annet er det varslet at det trolig blir foreslått at maritim sektor  blir omfattet av kvotesystemet (EU ETS). Kommisjonen har også varslet at den vil vurdere det samme for transport og bygg. 

Det kan komme nye styringssignaler om fremtidens klimarammeverk fra EUs regjeringssjefer til kommisjonen før sommeren når Det europeiske råd møtes 25. til 26. mars i år.    

EU har meldt deres nye klimamål til FN. Dette er et viktig bidrag inn mot de globale klimaforhandlingene og klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) i november i år.  

Norges samarbeid med EU på klima 

Norge har et mål om kutt i klimagassutslippet på minst 50 prosent og opp mot 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Regjeringen la 8. januar i år fram en plan for hvordan Norge skal oppfylle klimamålet og samtidig skape grønn vekst.  

Norges klimaplan beskriver hvilke grep regjeringen ønsker å ta i klimapolitikken for å oppnå det nye klimamålet. Blant annet vil regjeringen gradvis øke CO2-avgiften fra dagens nivå på 590 kroner per tonn CO2-ekvivalent til 2000 kroner per tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.  

Les mer om Norges nye klimaplan.  

Regjeringen vil samarbeide med EU for å oppnå sitt klimamål for 2030. Norge er gjennom EØS-avtalen og klimaavtalen med EU knyttet til EUs klimaregelverk. Når EU setter seg høyere ambisjoner så vil det ha følger for hvordan det europeiske regelverket utformes.  

Arbeidet med å klargjøre hvordan EUs nye klimamål skal gjennomføres er i startgropen. Regjeringen vil bidra i prosessen og fortsette sitt tette samarbeid med EU for å nå de forsterkede klimamålene.

Les mer om Norges samarbeid med EU om klima og miljø.