Historisk arkiv

Prioriteringer for det portugisiske formannskapet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ved årsskiftet tok Portugal for fjerde gang over formannskapet i Rådet for Den europeiske union. Sosial utjevning, et globalt Europe, grønn og digital gjenoppbygging er blant hovedtemaene når stafettpinnen for rådets formannskap dette halvåret går fra Tyskland til den iberiske halvøy.

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union innebærer et betydelig ansvar, Rådet har nemlig en svært viktig rolle i unionens politikk- og regelverksutforming. Europakommisjonen har enerett på å foreslå nytt regelverk, men det er Europaparlamentet og Rådet som fatter vedtak.

Når Rådet samles er det for å diskutere konkrete temaer som for eksempel finans, helse eller miljø. Da samles gjerne de aktuelle medlemsstatenes ministre, for å diskutere og vedta ny europeisk lovgiving. Norske ministre blir av og til invitert til å delta, slik som da justis- og beredskapsminister Monica Mæland deltok i rådsmøte for innenriksministre. Disse møtene ledes av formannskapet, som dermed har stor innflytelse over EUs dagsorden. Når Portugal tok  over formannskapet fra Tyskland 1. januar, betyr det at portugiserne har et halvt år på seg til å gjennomføre sin agenda.

Grønn og digital gjenoppbygging

Portugals formannskap vil preges av covid-19-pandemien; herunder vaksinering og økonomisk gjenoppbygging. Når europeisk økonomi skal gjenoppbygges ønsker samtlige europeiske institusjoner å gjøre det digitalt og grønt. Målet er at Europas «grønne giv» ikke skal bli forsinket av pandemien, men heller muliggjort gjennom en grønn  gjenoppbygging.

Sosial utjevning

Sosial utjevning er en annen prioritering for det portugisiske formannskapet. EUs sosiale politikk går ut på å skape sosial og økonomisk balanse internt i det indre marked, for at det skal fungere bedre. Portugal er selv blant de mest vellykkede eksemplene på denne mekanismen, og har gått gjennom store endringer siden landet ble medlem av EF i 1986.

I portugisiske øyne er ikke EU kun et økonomisk samarbeid, men en verdiunion som fortsatt søker å sikre europeeres livskvalitet og levestandard. Dette synet går igjen i en nylig pressekonferanse avholdt av statsminister Antonio Costa og EU-lederen Charles Michel. Det portugisiske formannskapet har i mai planlagt et toppmøte i Porto, dedikert til å diskutere EUs sosiale dimensjon.

Et globalt Europa

Toppmøtet i Porto er et godt eksempel på at det er mulig å forene etablerte prioriteringer og den aktuelle pandemipregede konteksten. Omtalen av åpen strategisk autonomi i formannskapsprogrammet gir pekere til det videre arbeidet med ny industristrategi og styrking av kritiske verdikjeder for å redusere avhengighet av tredjeland. Industripolitikk og den digitale agendaen vil også være hovedsaker på møtet i Det europeiske råd i mars.

Det portugisiske formannskapet vil også arbeide for å gjøre EU til en mer selvstendig, global aktør. EU samarbeider allerede med sine naboland gjennom sin såkalte naboskapspolitikk, men formannskapet ønsker å styrke unionens tilstedeværelse globalt. Gjennom en tydeligere global rolle ønsker EU å utgjøre en aktør som i større grad er i stand til å fremme demokratiske verdier. Særlig rettes fokus mot det sjette EU-AU møtet som finner sted dette halvåret.

Det portugisiske formannskapet har satt sammen en liste med konkrete ambisjoner og tiltak de vil arbeide for. Den kan du lese her