Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Rusforebygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rusforebygging skal bidra til at rusrelaterte problemer og helseskader ikke oppstår og utvikler seg.

Rusforebygging skal bidra til å forhindre at rusmiddelproblemer oppstår og utvikler seg. Rusforebygging består av virkemidler som skal redusere både tilgjengelighet til rusmidler og etterspørsel etter rusmidler. De mest omfattende og inngripende forebyggende tiltakene er de såkalte regulatoriske virkemidlene i alkoholpolitikken, det vil si omsetningsreglene for salg og servering, alkoholavgiftene, reklameforbud , samt regulering av salg av legemidler og forbud mot bruk av narkotika. Tilgjengelighetsreduksjon av narkotika dreier seg også om å redusere produksjon, innførsel og omsetning. Felles for disse tiltakene er at de krever et internasjonalt samarbeid.

De rusforebyggende virkemidlene retter seg mot hele befolkningen og er begrunnet i et folkehelseperspektiv. Holdnings- og informasjonskampanjer er eksempler på tiltak som har et slikt allmennpreventivt formål.

Offentlige og frivillige institusjoner og organisasjoner har en rekke forebyggingsprogrammer som retter seg mot barn, ungdom, gravide og andre grupper. Dette er tiltak som har som mål å begrense etterspørselen etter rusmidler. Forebyggingstiltak av denne typen kan være både på lokalt og nasjonalt nivå. Helsedirektoratet gir tilskudd til frivillige organisasjoner som driver rusforebyggende arbeid. Les mer om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets sider.

Rusforebygging er et felt med mange kontaktpunkter og mange aktører. Det viktigste forebyggende arbeidet skjer i nærmiljøet og i kommunene. Kommunalt rusforebyggende arbeid skjer blant annet gjennom forvaltningen av alkoholloven og gjennom å tilby barn og unge attraktive rusfrie aktiviteter og møteplasser. Det er et mål å koordinere ulike forebyggingstiltak i de enkelte kommuner, og at kommunene samarbeider med frivillige organisasjoner der det er naturlig og hensiktsmessig. Helsedirektoratet har utarbeidet en satsing kalt Ansvarlig alkoholhåndtering. Ansvarlig alkoholhåndtering legger vekt på samarbeid mellom kommune, politi og bransje, systematisk opplæring og kvalitet i kontroll og oppfølging av brudd. Se mer om dette på www.kommunetorget.no.

Rusforebygging omfatter også innsatser for å forebygge tilbakefall etter behandling for rusproblemer. Det er ofte et samspill mellom behandlingtilbud og tiltak for å motivere til behandling, unngå tilbakefall og bidra til sosial inkludering. Det kan omfatte alt fra tiltak i regi av spesialisthelsetjenesten, kommunalt hjelpeapparat og til organiserte selvhjelpsgrupper og brukerorganisasjoner.