Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Legemiddelmeldingen: Riktig bruk – bedre helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Legemidler brukes i alle deler av helsetjenesten og er viktig både i forebygging og behandling av mange sykdommer.

Nærmere 3,5 millioner nordmenn hentet ut minst ett reseptpliktig legemiddel fra apotek i 2014. I befolkningen over 65 år bruker 90 prosent minst ett reseptpliktig legemiddel, og 60 prosent fikk i 2011 utlevert mer enn fem legemidler.

Bruk av legemidler er med på å bedre helsen og øke livskvaliteten for mange pasienter. Men vi har store utfordringer knyttet til feil bruk. En tredjedel av pasientene følger ikke anbefalt behandling. Feilmedisinering kan føre til uheldige bivirkninger, at sykdommen blir forverret og til at behandlingen ikke fungerer som den skal.

Regjeringens visjon er at legemiddelpolitikken skal bidra til bedre folkehelse. For å oppnå dette presenteres fire hovedmål for politikken i Legemiddelmeldingen:

 • sikre god kvalitet ved behandling med legemidler
 • legemidler skal ha lavest mulig pris
 • likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler
 • legge til rette for forskning og innovasjon

Det tre første målene oppdaterer eksisterende mål for legemiddelpolitikken, mens målet om å legge til rette for forskning og innovasjon er nytt.

Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler

Det skal være god kvalitet i alle ledd, fra utvikling av legemidler, i kliniske studier, godkjenning ved markedsføringstillatelse, produksjon, distribusjon, forskrivning og bruk av legemidler. God kvalitet skal ivareta pasientsikkerheten slik at pasienter ikke blir unødig skadet ved bruk av legemidler.

Viktige tiltak er:

 • Å utrede en felles legemiddelliste. Denne skal ivareta både behovene for oversikt over legemidler i bruk, men vil også være sentral med tanke på videreutvikling av dagens reseptregister.
 • Å forskriftsfeste en plikt for kommunene til å gjennomføre systematiske legemiddelgjennomganger på sykehjemmene de har ansvar for. En gjennomgang av hvilke medisiner den eldre får vil være et viktig og effektivt tiltak for å sikre riktig bruk av legemidler og forebygge pasientskader hos eldre.
 • Bedre informasjon om legemidler til pasienter og helsepersonell skal bidra til å heve kvalitet og pasientsikkerhet.
 • Å utrede nye veiledningstjenester i apotek. Et utvidet informasjonstilbud fra apotekfarmasøyter til pasienter bør målrettes mot de pasientgruppene med størst behov for veiledning.

Dette er eksempler på virkemidler som kan gi bedre behandling ved at man forebygger feilbruk av legemidler, og gir bedre etterlevelse av behandlingen.

Lavest mulig pris

At legemidler skal ha lavest mulig pris vil sikre lave utgifter for det offentlige, så vel som lave utgifter for pasienten.  Fordi markedsforholdene ikke sikrer effektive priser, er det behov for prisregulering. Viktige virkemidler for dette er maksimalprissystemet, regulering av apotekenes avanse og trinnpris som regulerer pris på byttbare, generisk legemidler. Systemet fungerer bra, men det er behov for å vurdere om dagens system er tilpasset morgendagens utfordringer.

Viktige tiltak:

 • Det foreslås å gi Legemiddelverket i oppdrag å foreta en gjennomgang og vurdering av trinnprisordningen og apotekenes avanse i løpet av 2016.
 • For å sikre pasientene tilgang til ny og effektiv behandling, ønsker vi å utrede hvilke endringer i regelverket som er nødvendig for å legge til rette for prisrabatter for legemidler som finansieres av folketrygden. 

Likeverdig og rask tilgang

Likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler dreier seg om å sikre tilgang til legemidler uavhengig av betalingsevne. Heving av bagatellgrensen fra fem til 25 millioner kroner har vært et av regjeringens viktigste tiltak for å sikre likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler på blåresept.  

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om prioritering i helsesektoren i 2016.  Vurdering av eventuelle endringer i den individuelle ordningen vil bli drøftet i prioriteringsmeldingen.

Viktige tiltak:

 • Utrede en ordning med farmasøytutlevering i apotek. Farmasøytutlevering kan være et godt verktøy for å gi befolkningen enklere tilgang til enkelte legemidler.
 • Oppheve det generelle vilkåret om spesialistinstituering for søknader om individuell stønad.
 • Foreslå at legemiddelforskriften § 14-14 endres slik at legemidler til behandling av rusavhengighet og ereksjonssvikt skal kunne gis på blå resept.
 • Regjeringen vil arbeide videre med å definere kriterier for overføring av finansieringsansvar for legemidler fra folketrygd til helseforetakene i tilfeller hvor det er utfordringer ved delt finansieringsansvar.
 • Gjennomgå dagens finansieringsordninger for vaksiner og utrede etableringen av et mer robust system for å vurdere innføring av vaksiner i offentlig regi.
 • Utrede opprettelsen av et vaksinasjonsprogram for voksne tilsvarende barnevaksinasjonsprogrammet.

Forskning og innovasjon

Regjeringen har som mål å styrke helseforskningen og gi flere pasienter mulighet til å delta i utprøvende behandling.  Helse- og omsorgssektoren bør ha som et langsiktig mål å gjennomføre flere kliniske studier innen ulike behandlingsmetoder. Disse kan være studier med legemidler, men også medisinsk utstyr eller en kirurgisk prosedyre.

Regjeringen ønsker klinisk forskning av god kvalitet, som er nyttig for pasienten og kan nyttiggjøres i tjenesten.

Regjeringen vil lage en handlingsplan for regjeringens oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. Handlingsplanen skal sette HelseOmsorg21-strategien i sammenheng med regjeringens politikk innen forskning, innovasjon og helse og omsorg og vise hva regjeringen følger opp innen de ti satsningsområdene i strategien. For å realisere målsettingene foreslås det å legge bedre til rette for at det gjennomføres flere og større kliniske studier i Norge.

Viktige tiltak er:

 • Øke antall nasjonale kliniske studier ved å etablere et felles forskningsprogram for nasjonale kliniske multisenterstudier i de regionale helseforetakene.
 • Styrke forskningsinfrastrukturen i sykehusene for å gjennomføre kliniske studier gjennom å etablere et kontaktpunkt for tidlig fase studier gjennom Norwegian Clinical Research Infrastructure Network
 • Bedre kapasiteten til de kliniske utprøvingsenhetene ved universitetssykehusene.
 • Bedre nasjonalt samarbeid gjennom etablering av forskernettverk
 • Gi pasientrettet informasjon om kliniske studier på helsenorge.no
 • Vurdere om pasienters deltakelse i kliniske studier skal bli en del av finansieringssystemet for forskning i RHFene.
 • Videreføre nordisk og internasjonalt samarbeid om kliniske studier
 • Bistå legemiddelindustrien og forskningsmiljøene gjennom regulatorisk veiledning med veiledningstjenesten Viril i Statens legemiddelverk.