Historisk arkiv

Lov og rett – satsingsområder og pågående arbeid

Vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Denne volden har et betydelig omfang og er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.

I juni 2019 varslet regjeringen oppstart av arbeidet med en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den nye handlingsplanen skal komme i løpet av første halvår 2020.

Koronasituasjonen og vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i denne utfordrende tiden.

Følg arbeidet

Et liv uten vold

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplanen «Et liv uten vold» inneholdt konkrete tiltak på områdene forebygging og synliggjøring, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølging og samarbeid og samordning.

Forskningsprogram om vold i nære relasjoner

Regjeringen har gjennomført et femårig forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Forskningsprogrammet skal bidra til økt forståelse for hva vold i nære relasjoner handler om.

 

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Handlingsplaner vil styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), laget en nettbasert veileder for utvikling av kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Veilederen forteller hvordan de som skal lage en handlingsplan kan gå fram, fra idé til planlegging og gjennomføring. RVTSene kan bidra i kommunene i utviklingen av kommunale handlingsplaner mot vold i nære.

Veileder til kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Pris for arbeid mot vold i nære relasjoner

Justis- og beredskapsdepartementet deler årlig ut en samarbeids- og samordningspris for arbeidet mot vold i nære relasjoner. Prisen skal tildeles «gode, lokalt forankrede og varige samarbeidsprosjekter som har som mål å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner».

2019

Jasska/Trygg, for det omfattende arbeidet prosjektet har gjort i Tysfjord kommune.

2018

Norske kvinners sanitetsforening (NKS) ved Oslo Sanitetsforening for prosjektet «Ressursvenn – guide til en ny giv».

2017

Mosseregionen og Krisesenteret i Moss for handlingsplanen for Mosseregionen med tilknyttede tiltak. Dette er et godt og omfattende program som treffer bredt – både når det gjelder tjenesteapparatets involvering og hvem som nås i befolkningen.

Planen er godt koordinert og involverer alle relevante instanser. Det jobbes bredt innenfor alle relevante sektorer. Justis- og beredskapsdepartementet framhever særlig betydningen av at vold og overgrep er inne som en del av undervisningen i skolen.

2016

Konsultasjonsteamene i region vest fordi de representerer gode, virksomme og varige lavterskeltilbud som er lokalt forankret og som har som hovedmålsetting å forebygge, bekjempe og gi faglig veiledning i saker som omhandler vold og seksuelle overgrep.

2015

Stjørdal kommune for arbeidet med en konkret, lett operasjonaliserbar og helhetlig handlingsplan mot vold i nære relasjoner, i samarbeid med blant annet politiet.

2014

Kommunene Fet, Sørum og Aurskog-Høland for interkommunalt samarbeid og handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Birkenes kommune for sitt arbeid med en bredt forankret handlingsplan for perioden 2014-2017 og en veileder for arbeidet mot vold i nære relasjoner.

2013

Incestsenteret i Vestfold for sitt mangeårige bidrag til arbeidet mot incest og samarbeidet som er inngått med kommuner og skoler i Vestfold for å nå ut til skolelever og foreldre med undervisning om incest og seksuelle overgrep.

Øst-Finnmark politidistrikt og familievoldskoordinator Lilja Skljarova Hansen for kampanjen «Leker med ilden»

2012

Drammen kommune for prosjektet Prosjektet «Vold i nære relasjoner – æresrelatert vold i Drammen».

Stovner politistasjon og Vestfold politidistrikt for arbeidet med risikovurderingsverktøyet Spousal Assault Risk Assessment (SARA).