Historisk arkiv

NIFU har evaluert styringssystemet for statlige universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I forbindelse med stortingsmeldingen om ny styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler, satte departementet ut to forskningsoppdrag til NIFU. Det ene oppdraget var å evaluere pilotordningen med utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og universitetene og høyskolene. Det andre oppdraget var en utredning av hvordan de statlige styringsvirkemidlene for universiteter og høyskoler fungerer samlet sett.

Rapportene kan lastes ned fra NIFUs nettsider:
Evaluering av utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning 
Styring av universiteter og høyskoler i Norge

Begge rapportene peker på at styringssystemet som helhet preges av delvis motstridende formål og intensjoner, samt uklarhet om hvilken funksjon de ulike styringsvirkemidlene har i departementets styring av universitetene og høyskolene. Utvidelsen av formelt selvstyre har sammenfalt med økningen i formelle krav til universiteter og høyskoler, og institusjonene forholder seg til økte krav og forventninger fra både sektormyndighet og andre myndigheter. NIFU peker også på at mer strategisk bruk av virkemidler krever bedre koordinering av ulike krav og mål i styringen.

Evalueringen av pilotordningen med utviklingsavtaler peker på at utviklingsavtalene har bidratt til å fokusere styringsdialogen med departementet, og at avtalene har et potensial til å styrke profileringen av institusjonene. Samtidig har avtalene har hatt ulik innvirkning på institusjonene avhengig av bl. a. hvor sterk kobling det er mellom avtalene og internt planverk. NIFU anbefaler bl.a. bedre sammenheng mellom utviklingsavtalene og andre styringsvirkemidler, og at innretningen og hovedformålet med avtalene tydeliggjøres.