Historisk arkiv

Lokaldemokratikonferanse 25. og 26. september 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

På denne siden har vi samlet video og presentasjoner fra lokaldemokratikonferansen.

_______________________________________________

What are the current challenge and opportunities for democracy and what role can local governments play in advancing democracy in the 21st century?

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) vil presentere IDEAS nye rapport om status for demokratiet globalt, utfordringer og muligheter, og den viktige rollen lokaldemokratiet kan spille for å styrke demokratiet (PDF).

Adina Trunk, spesialrådgiver til Generalsekretæren, representerer IDEA og generalsekretær Yves Leterme.

IDEAs rapport: The Global State of Democracy. Exploring Democracy’s Resilience (PDF)
_______________________________________________

Helsingborg kommune – Slik skaper vi fremtidens kommune

Helsingborg fikk i 2017 utmerkelsen Sveriges Kvalitetskommune 2017 som blir delt ut annen hvert år av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Helsingborg fikk dessuten den høyeste poengsum som noensinne er oppnådd på kommunekompassets måling. Kommunekompasset måler kvaliteten i arbeidet som kommunene gjør innenfor en rekke ulike områder som demokrati, kvaliteten på kommunens institusjoner, arbeidsmiljø og samfunnsutvikling.

Micco Grönholm, som har stillingsbetegnelsen Head of Future i rådmannens ledergruppe, har arbeidet med innovasjonsarbeid i Helsingborg siden 2013. Han vil presentere Helsingborg kommunes endringsarbeid når det gjelder organisering, arbeidsmåter og digitale løsninger (PDF).
_______________________________________________

Ny kommunelov – nye rammer for lokaldemokratiet

Hva er nytt og viktig for kommuner som planlegger fremtidens lokaldemokrati (PDF)? Ved Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
_______________________________________________

Dypdykk:

Jacob Aars, professor ved Universitetet i Bergen innleder og modererer (PDF).

I dette dypdykket vil Jacob Aars innlede om ulike måter å få representert innbyggerne på i politiske beslutninger, både i bredden og dybden (samtale). Gjennom konkrete ordninger, som f.eks. Byborgerpanelet i Bergen, vil Aars i dette dypdykket vise hvordan ulike kommuner gjør dette i praksis.

Kommuneeksempler:

Asker kommune med Gyrid Anne Mangersnes orienterer om Asker sitt arbeid med medborgerskap, og hvordan dette tas med inn i planleggingen av Nye Asker kommune (PDF).

Fredrikstad kommune med demokratiutvikler Camilla Sørensen Eidsvold orienterer om deltakende budsjettering (PDF).

 

Ingrid M. Tolstad, seniorforsker ved OsloMet innleder og modererer (PDF).

Tolstad har deltatt i flere forskningsoppdrag og prosjekt om ungdomsmedvirkning. På dypdykket vil representanter fra MED ungdom i fokus, Piteå kommune fra Sverige, Mandal kommune og Harstad kommune presentere eksempler og erfaringer fra gode medvirkningsordninger fra kommunene. Dypdykket vil gi innspill på hva kommunen kan oppnå med å styrke dialogen med barn og unge, og hvordan barn og unge kan bidra i samfunnsutviklingen.

Kommuneeksempler:

MED ungdom i fokus er en tjeneste som er utviklet av Vefsn, Brønnøy og Hemnes kommuner og Nordland Fylkeskommune (PDF). Vi møter Harald Fåkvam, prosjektleder, Andrine Lyeng og Sofie Elise Ånes som er unge tilretteleggere.

Piteå kommune med kommunalråd/ordfører i formannskapet Helena Stenberg og prosessleder Anette Christofferson orienterer om erfaringer med innbyggerinvolvering (PDF).

Mandal kommune med barne- og ungdomskoordinator Anne Grønsund orienterer om hvordan Mandal har arbeidet med å få frem barn og unges stemmer og meninger, samt implementere det i styringsdokumenter og plandokumenter (PDF).

Den ungdomsstyrte radiokanalen Radio Harstad med redaktør Tommy Vandalsvik orienterer om hvordan ungdoms medvirkning i media styrker ungdommens stemme i lokalmiljøet (PDF).

 


Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved Norsk Institutt for by- og regionutvikling (NIBR) OsloMet, innleder og moderer (PDF).

Et levende lokaldemokrati er avhengig av medvirkning og engasjement for å gi de folkevalgte et godt beslutningsgrunnlag i kommuneplanleggingen, etter plan- og bygningsloven. Når innbyggerne får medvirke i arbeidet med kommuneplanen bidrar det til å gi identitet, bringe inn synpunkter og gi innflytelse til det nye lokalsamfunnet. Hvordan gjøre dette i fellesskap på en måte som ivaretar planprosessen som er reell ressurs og demokratisk støtte for politiske beslutninger?

Asker kommune, Indre Fosen kommune og Kristiansand kommune vil presentere ulike måter å få til medvirkning og engasjement i kommuneplanarbeidet. I tillegg vil Werner Christie, Senter for helseledelse BI, delta med et innlegg om å samordne lokaldemokratiets interesser med internasjonale og nasjonale rammer (PDF).

Ingvild Aarholt Hegna, ved Design og arkitektur Norge (DOGA), vil presentere et helt ferskt utviklingsprosjekt basert på folketråkkprosjektet (PDF). Det har som ambisjon å ta i bruk nye digitale løsninger i for å involvere innbyggerne i kommuneplanleggingen.

Kommuneeksempler:


Jan Erling Klausen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo innleder og moderer (PDF).

Når en ny kommune skal organiseres politisk, er deltagerkommunenes erfaringer med ulike modeller for politisk organisering et viktig grunnlag. Hvilke ordninger har fungert godt, og hvilke har vist seg å være mer problematiske? Hva er fordeler og ulemper med kommunestyrekomiteer og hovedutvalg? Hvordan skal utvalgene deles inn, og hvor mye myndighet skal de få?

Kommunesammenslåingene er en kilde til mye erfaringsbasert kunnskap om hvordan ulike ordninger fungerer i praksis. I dette dypdykket forteller folkevalgte fra tre kommuner om sine erfaringer med ulike modeller for politisk organisering. De vil også drøfte hvilke grep som skal føres videre inn i de nye kommunene, og hvilke ordninger man kommer til å gå bort ifra.

Representanter for tre kommuner vil dele sine erfaringer.

Kommuneeksempler:


Moderator: Agnar Kaarbø

Innledere:

Når to eller flere kommunestyrer skal slå seg sammen vil kulturforskjeller komme til overflaten. Ordfører Ingunn Golmen i Aure kommune og ordfører Rune Høiseth i Larvik kommune vil dele sine erfaringer om hvordan de har brukt resultat fra lokaldemokratiundersøkelsen til å prøve å endre den politiske kulturen.

I dette dypdykket inviterer vi til debatt om hvordan en kan utvikle en felles lokal politisk kultur. Vi vil også drøfte forventninger og muligheter knyttet til utøvelse av nye politiske roller. Hvordan vil nye kommuner endre utøvelsen av både ombuds- og styringsrollen?

Kommuneeksempler:

  • Aure kommune ved ordfører Ingunn Golmen

  • Larvik kommune ved ordfører Rune Høiseth

     

_______________________________________________

Foredrag ved statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Monica Mæland

Statsrådens innlegg (PDF)
_______________________________________________

Legitimitet i lokaldemokratiet. Hva skal til for at innbyggerne aksepterer politiske beslutninger?

Demokratisk legitimitet og erfaringer fra Byborgerpanelet i Bergen (PDF).
Ved førsteamanuensis Sveinung Arnesen, Universitetet i Bergen.
_______________________________________________

Deltaker eller tilskuer?

Refleksjoner fra ordførerposisjonen over fordeler og ulemper ved å involvere innbyggere i politiske beslutninger (PDF). Ved ordfører i Klæbu kommune, Kirsti Tømmervoll.
_______________________________________________

Politisk organisering og medvirkningsordninger i de nye kommunene

Hvilke avveininger står en overfor når en skal velge modell - og hvordan kan modellene som planlegges styrke lokaldemokratiet på ulike måter (PDF)?

Presentasjon av underveisevalueringen ved Jan Erling Klausen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

_______________________________________________