Forsiden

Historisk arkiv

Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Statens sentrale ankeorgan for tilsettingssaker avgjør tilsettingssaker der hvor det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke vil tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet vil tilsette en annen søker.

I de tilfeller hvor overtallige søkere ikke blir tilsatt i den stillingen som de hevder ekstern fortrinnsrett til, vil den endelige avgjørelse bli lagt til et sentralt tilsettingsorgan, Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppnevner rådet. Rådet består av 8 medlemmer med vararepresentanter. Funksjonstiden er 3 år. Fire av rådets medlemmer med vararepresentanter skal være fra administrasjonen.

Nåværende råd består av:

1. Oddbjørn Tønder, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (leder) 
2. Tonje Hermann, Arbeids- og velferdsdirektoratet
3. Håkon Tandstad, Finansdepartementet
4. Eva Torill Strømsnes, Arbeids- og sosialdepartementet
5. Randi Stensaker, LO Stat
6. Roger Matberg, Akademikerne
7. Jorunn Solgaard, Unio
8. Øyvind Randmæl, YS Stat

Rådet treffer sine vedtak ved flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet skal lederens stemme gjøre utslaget.

Rådet avgjør med bindende virkning om søkeren skal tilsettes, men skal ikke avgjøre saker der tilsettingsmyndigheten er lagt til et departement. I slike saker skal rådet gi uttalelse.

Til deg som arbeidsgiver:
Hvis din virksomhet mottar søknad hvor det er vedlagt overtallighetsattest, er det virksomhetens ansvar å se til at tilsettingsmyndigheten har tilstrekkelig grunnlag for sin avgjørelse. Et uavklart spørsmål om fortrinnsrett må virksomheten selv søke å få opplyst. Dersom arbeidsgiver er usikker på om en søker kan hevde fortrinnsrett til en stilling, må man ta kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har sekretariatsfunksjon for Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten. KMD vil foreta en kontroll av hvorvidt vilkårene for at søkeren kan hevde fortrinnsrett er oppfylt. Foreligger det ikke en slik uttalelse fra KMD på det tidspunkt virksomheten skal treffe vedtak i saken, kan det ikke uten videre legges til grunn at den overtallige søkeren ikke kan hevde lovlig fortrinnsrett. KMD bygger sin uttalelse på vedkommendes søknad, overtallighetsattest og kunngjøringsteksten til den aktuelle stillingen. Du som arbeidsgiver har plikt til å opplyse søkeren om at dette må sendes inn hvis dette ikke er gjort. Virksomheten mottar skriftlig tilbakemelding om dette fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hvis kriteriene er oppfylt, må søkeren innkalles til intervju.

Fortrinnsretten kan bare benyttes dersom vedkommende fyller de faglige og personlige egenskapene for stillingen. Hvis du som arbeidsgiver kommer frem til at den aktuelle søkeren ikke er godt nok kvalifisert for stillingen, må saken med begrunnelse sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet til avgjørelse. Virksomheten har i slike tilfelle ikke adgang til å fatte noe tilsettingsvedtak.

Følgende dokumenter må vedlegges saken:

  • Referat fra intervju med den fortrinnsberettigede
  • Arbeidsgivers vurdering/innstiling
  • Utvidet søkerliste
  • Søknaden til den fortrinnsberettigede med vitnemål etc.

På grunnlag av innsendte dokumenter skal Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten vurdere om den fortrinnsberettigede er godt nok kvalifisert ut fra de kravene som stilles i kunngjøringsteksten.

Så snart Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten har truffet vedtak i saken, vil din virksomhet bli underrettet. Sakspapirene vil også bli returnert.

Når virksomheten etter å ha fått rådets avgjørelse fortsetter tilsettingsprosessen, skal du som arbeidsgiver underrette den fortrinnsberettigede om rådets vedtak.

Hvis vedkommende ikke er funnet kvalifisert, må du underrette den fortrinnsberettigede om dette, og saken behandles på vanlig måte i virksomhetens lokale tilsettingsorgan.

Tilsettingsrådet skal gi skriftlig tilbakemelding om resultatet av rådsbehandlingen til den aktuelle virksomheten innen 3 uker fra den dato saken er mottatt av departementet. For at Tilsettingsrådet skal holde denne saksbehandlingen, må saker (dokumenter med alle nødvendige vedlegg) som skal behandles oversendes KMD minst en uke før fastsatt møtedato. Hvis behandlingstiden likevel skulle bli mer enn 3 uker, vil den aktuelle virksomheten bli underrettet om dette.

Til deg som overtallig:
Hvis du som overtallig har lagt overtallighetsattest ved søknaden du sendte til arbeidsgiver, må du samtidig sende kopi av søknaden, overtallighetsattest og kunngjøringstekst til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Departementet vil vurdere om kriteriene for at du kan hevde fortrinnsrett, er oppfylt. Hvis du kan hevde fortrinnsrett, mottar virksomheten brev om dette fra departementet. Du vil motta kopi av dette brevet. Virksomheten skal da innkalle deg til intervju. Hvis du ikke kan hevde fortrinnsrett, vil du få brev om dette. Virksomheten vil motta kopi.

Hvis du kan hevde fortrinnsrett og virksomheten finner at du ikke er godt nok kvalifisert for stillingen, må virksomheten sende saken til Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere  til avgjørelse. På grunnlag av innsendte dokumenter skal rådet vurdere om du er godt nok kvalifisert ut fra de kravene som stilles i kunngjøringsteksten dvs. du behøver ikke være best kvalifisert av søkerne. Rådets vedtak er bindende.

Virksomheten vil underrette deg om rådets avgjørelse. Hvis du er funnet kvalifisert av rådet og virksomheten fortsetter tilsettingsprosessen, må virksomheten ansette deg. Hvis du ikke er funnet kvalifisert, skal saken behandles på vanlig måte i virksomhetens lokale tilsettingsorgan.