Historisk arkiv

Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ber en rekke virksomheter om innspill til en foreløpig rapport fra prosjektgruppen i Statsforvaltningsavdelingen som utreder fremtidig struktur for fylkesmannen. Rapporten har status som foreløpig da den ikke er komplett med konkrete anbefalinger om inndeling av fylkesmannsembetene. Den er derfor ikke behandlet politisk i KMD.

Regjeringen besluttet høsten 2014 at KMD skulle gjennomføre en utredning av fremtidig geografisk inndeling og størrelse for fylkesmannsembetene.

Mandatet for utredningen har vært å utrede ulike modeller for fylkesmannen struktur.

De tre modellene som drøftes er:

  • Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer av dagens struktur (14-17)
  • Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter (8-13)
  • Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå (4-7)

Siden utredningen foregår parallelt med kommune- og regionreformene, drøftes modellene blant annet i lys av ulike scenarier for kommune- og regionstruktur.

I en samlet vurdering er det lagt vekt på at fremtidig struktur for fylkesmannen skal være fremtidsrettet og ha bærekraft i møte med nye og endrede oppgaver. Den skal også være robust sett i relasjon til en endret kommunestruktur i et langsiktig perspektiv. Prosjektgruppen mener regionmodellen er den av modellene som best forener de viktigste hensyn som en inndeling av fylkesmannen skal ivareta. Den gir forutsetninger for

  • økt faglig bærekraft
  • funksjonalitet
  • stordriftsfordeler
  • samordning i regional stat
  • harmonisering med fremtidig regionalt folkevalgt nivå.
  • en robust løsning for de endringer i kommunestrukturen som kan komme på både kort og lenger sikt.

Den foreløpige rapporten vil bli videre bearbeidet i høst, blant annet i lys av innkomne innspill og resultatene i de parallelle prosessene så langt. Utredningen skal foreligge før årsskiftet. 

Spørsmål om utredningen kan rettes til avdelingsdirektør Svein Berbu på [email protected].