Historisk arkiv

Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll - medlemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Medlemmene i Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll ble oppnevnt 28. april for perioden 2017 – 2021.

Utvalget skal bestå av minst tre medlemmer som oppnevnes av Kongen. Dessuten oppnevnes ett eller flere varamedlemmer som skal tiltre utvalget i forfallstilfelle. Lederen for utvalget skal oppfylle de krav som stilles til høyesterettsdommere.

Justis- og beredskapsdepartementet, som er administrativt ansvarlig for ordningen, har i utvelgelsesprosessen vektlagt faglig bakgrunn, distriktsmessig tilknytning og at begge kjønn er representert.

  • lagdommer Therese Steen (Oslo), leder
  • advokat Trine Buttingsrud Mathiesen (Hønefoss), medlem
  • professor Asbjørn Strandbakken (Bergen), medlem
  • advokat Marianne Klausen (Oslo), varamedlem
  • tingrettsdommer Brynjulf Moe (Trondheim), varamedlem