Historisk arkiv

Regjeringens havpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

OECD anslår at det vil skapes 40 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030 i havrelaterte næringer, og at havøkonomiens totale verdiskaping vil dobles innen 2030.

Spesielt ser OECD for seg en sterk vekst innenfor havvind, oppdrett, fiskeforedling og havnevirksomhet. Dette kan by på mange viktige muligheter for vekst og nye arbeidsplasser i Norges havnæringer.

Norges havnæringer

Over 90 prosent av havbunnen er fortsatt uoppdaget, og 94 prosent av alt dyreliv bor i havet. Havbunnen kan besitte uante nyttige mineraler og er i seg selv en utømmelig kraftkilde. Med dette følger et stort potensiale for videre næringsutvikling.

I Norge er allerede havnæringene betydelige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping. Det arbeider rundt 214 000 personer innenfor de tre store havnæringene, sjømatnæringen, maritim næring og offshore petroleum. Til sammen skaper havnæringene verdier for nesten 500 milliarder kroner, som tilsvarer rundt en fjerdedel av verdiskapingen i næringslivet. Tilsvarende står havnæringene for rundt 11 prosent av total sysselsetting i norsk næringsliv.[1]

Regjeringens politikk for havnæringene

Havet gir store inntekter til norsk økonomi – 70 prosent av eksporten vår kommer fra havet. Videre verdiskaping og sysselsetting i havnæringene, både etablerte og nye, er sentralt for norsk økonomi og samfunn – og derfor sentralt i regjeringens politikk.

Bærekraftighet skal ligge i bunn. En bærekraftig forvaltning av ressurser, i og under havet, og av tilhørende næringsliv er viktig for å sikre både fremtidens næringsgrunnlag og arbeidsplasser.

Dagens forvaltning er basert på århundrer med kunnskap om havet kombinert med moderne forskning. Vi skal ta vare på havene og erkjenne at rene og rike hav med høy biodiversitet og produksjon er viktig for å sikre marinbiologiske ressurser og sunn og trygg sjømat.

Norge må ta en lederrolle internasjonalt for å sikre bærekraftig bruk av verdenshavene. Norske havnæringers muligheter internasjonalt er også av stor betydning for Norges økonomi og samfunn, og norske aktører er verdensledende innenfor flere havnæringer.

Også norske forsknings- og kunnskapsmiljøer er verdensledende innenfor havrelatert forskning og teknologiutvikling. Norske erfaringer, kunnskap og kompetanse er avgjørende for å kunne utløse potensialet for videre verdiskaping til havs og for å sikre bærekraftig vekst.

Blant departementene har Nærings- og fiskeridepartementet ansvaret for å koordinere oppfølgingen av regjeringens initiativer på havområdet. I dette inngår blant annet tiltak i regjeringens havstrategi, "Ny vekst, stolt historie" (2017) og stortingsmeldingen om havet i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 22 (2016-2017)).

[1] Menon Economics (2017). 2016-tall.