Historisk arkiv

Tale: Åpning av bilfabrikken Paxster

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Sjekkes mot fremføring

Næringsminister Monica Mæland, Sarpsborg 6.april

Jeg vil gjerne takk for invitasjonen hit til Sarpsborg i dag!

 Den omstillingen vi er inne i krever fornyelse og innovasjon i det eksisterende næringslivet, men også utviklingen av nye bedrifter med vekstambisjoner. Vi trenger flere gode gründere som etablerer og utvikler morgendagens arbeidsplasser og som bidrar til verdiskapning. Vi trenger vekst i privat, konkurranseutsatt næring.

 Og vi prioriterer gründere. I oktober la vi frem Norges første gründerplan hvor det ble satt av over 400 millioner mer for å bidra til at det skal bli enklere å starte bedrift i Norge. Enklere tilgang på kapital, kompetanse og nettverk er hovedgrepene i planen.

 Jeg har snakket så mye om gründere den siste tiden at jeg har blitt anklaget for å "glemme" det eksisterende næringslivet. Gründere er viktige, men jeg vil likevel benytte anledningen til å si at 70 prosent av våre virkemidler går til det etablerte næringslivet. Det er fra dem det største vekstbidraget må komme. Og her er bedrifter som Paxster viktige.

 Vi har i vår regjeringsperiode økt satsingen på forskning og innovasjon betydelig. Vi har satt 1,1 prosent av BNP til forskning og utvikling i 2016. Dette er det største forskningsbudsjettet noen sinne – målt i antall kroner og som andel av BNP. Vi har også lagt frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning noen sinne.

 Vi har tatt en del grep for å  utvikle forsknings-, innovasjons- og gründerpolitikken, men vi skal utvikle oss videre. Politikken er ikke skrevet i stein og vi må stadig utvikle oss for å møte fremtiden på en best mulig måte. Da trenger vi innspill. Derfor reiser jeg mye rundt og prater med bedrifter som vet hvor skoen trykker og som kommer med mange verdifulle innspill.

 Vi er også i gang med en grundig gjennomgang av effekten av våre virkemidler. Dette vil gi oss et bedre grunnlag til å prioritere de tiltakene som gir mest effekt og til å eventuelt endre på tiltak som ikke fungerer etter hensikten.

 Jeg er i gang med arbeidet med en industrimelding. Vi står ovenfor en reindustrialisering av Norge. Utviklingen skjer raskt og det kommer nye teknologiske endringer som vil endre norsk industri slik vi kjenner den i årene som kommer.

Ny teknologi som bidrar til mer effektiv, mer presis og mer automatisert produksjon. Stadig flere ledd i produksjonen digitaliseres. Og her må Norge henge med.

 Jeg tror vi har gode forutsetninger for å møte teknologitrendene som kommer. Vi har en høyt utdannet befolkning og ledende kompetansemiljøer. Og vi har en kultur for samarbeid, innovasjon og omstilling i bedriftene. Og vi har god tilgang på fornybar energi.

 Det er en trend som preger hele det internasjonale markedet. Skal vi lykkes, må vi være best på det vi driver med og vi må være kostnadseffektive.

 Dersom vi lykkes med dette tror jeg vi kan se gode resultater for norsk industri. Vi kan hente hjem produksjon vi tidligere har satt ut. Og her kan vi virkelig dra nytte av våre kompetansefortrinn.

 Disse nye teknologiske trendene vil være et av hovedtemaene i industrimeldingen. Vi skal også ta for oss overgangen til lavutslippssamfunnet og kompetanseoverføringer mellom næringer. Vi skal rundt i landet for å ta imot innspill til meldingen og jeg er sikker på at vi kan få gode innspill fra bedrifter som Paxster og vil oppfordre dere til å delta i dette arbeidet. 

 Paxster er et godt eksempel på hva vi ønsker mer av i norsk industri. Det er et eksempel på en bedrift med et langsiktig og godt privat eierskap, som evner å omstille seg og som har et klart må: å utvikle et miljøvennlig og funksjonelt kjøretøy.

 Gratulerer!