Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen melding til Stortinget om en fremtidsrettet utviklingspolitikk, der det tas utgangspunkt i bærekraftsmålene. Stortingsmeldingen skal være en helhetlig strategi for hvordan vi fra norsk side skal bidra til å oppfylle disse målene på best mulig måte.

Verdenssamfunnet samlet seg i fjor om en agenda for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene markerer starten på en global dugnad for bærekraftig utvikling og utryddelse av all ekstrem fattigdom.

Arbeidet med å utarbeide en fremtidsrettet utviklingspolitikk har pågått en god stund. Det er i regjeringsperioden lagt frem flere relevante meldinger til Stortinget; om utdanning, menneskerettigheter, næringsutvikling, handel og globale sikkerhetsutfordringer. Disse skal reflekteres i den nye meldingen, som skal legges frem for Stortinget våren 2017.

Bærekraftsmålene kobler sammen utenriks-, utviklings- og innenrikspolitikk. I den nye meldingen skal fokuset være på utviklingspolitikk og hvordan vi mest effektivt skal bruke bistand som virkemiddel.

Bærekraftsmålene er en erkjennelse av at alle – rike og fattige land – må stå sammen i arbeidet for å skape en fredelig og mer rettferdig verden, der vi tar hensyn til klima og miljø og hvor ekstrem fattigdom kan bli historie. Nasjonale myndigheter, internasjonale organisasjoner, næringsliv og sivilt samfunn må alle trekke i samme retning dersom målene skal kunne oppfylles. Målet er er ambisiøst og det er nødvendig å tenke nytt om hvordan vi i fellesskap kan løse de utfordringene verden står overfor.