Historisk arkiv

Samarbeid under press: Hva gjør Norge?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den nye stortingsmeldingen om Norges interesser, utfordringer og muligheter i internasjonalt samarbeid skal komme med forslag til hvordan Norge kan forsvare og styrke det multilaterale systemet.

Å løse de store globale utfordringene verden står overfor i dag krever mer forpliktende internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Samtidig er det multilaterale systemet og normene det bygger på under press.

Derfor har regjeringen besluttet å levere en melding til Stortinget våren 2019 om Norges rolle i det multilaterale systemet. Målet med meldingen er å klargjøre norske interesser og foreslå hvordan vi best kan forsvare disse når internasjonalt samarbeid blir utfordret fra flere hold.

- Som et relativt lite land med en åpen økonomi er Norge avhengig av flernasjonalt samarbeid for å løse våre utfordringer, enten det dreier seg om handel, klima, migrasjon eller fred og forsoning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Tilpasning til en ny tid

Stortingsmeldingen skal bestå av to deler – en analysedel og en politikkdel. Utenriksministeren har vært tydelig på at det er behov for en gjennomgang av hvordan Norge jobber i det multilaterale systemet.

- Vi kan ikke lenger bare lene oss på våre gamle allianser og tankemønstre. Vi må tenke nytt og jobbe sammen med nye partnere. Vi må også engasjere konstruktivt de landene som i dag utfordrer systemet, sier Eriksen Søreide.

Viktige internasjonale organisasjoner som FN og Verdens handelsorganisasjon står overfor store utfordringer. For å tilpasse organisasjonene til dagens virkelighet er det behov for reform. Stortingsmeldingen vil drøfte styrker og svakheter i det multilaterale systemet, samt hvordan Norge kan jobbe for å forbedre det.