Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Retningslinjer: Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Som et ledd i regjeringens aktive europapolitikk har departementet som mål å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål. Det er også et mål å støtte norske miljøers nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere i Europa.

Det er i utgangspunktet avsatt inntil 5,5 millioner kroner til dette formålet for 2014. 

Europakart
 
Søknadsfrist for tilskuddsmidler til informasjon om europeisk samarbeid er 21. januar 2014.

Målet med ordningen er:

  • å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale europapolitiske spørsmål
  • å støtte norske miljøers nettverksbygging med relevante samarbeidspartnere i Europa

Målgruppen for ordningen er den norske allmennhet og opinion. Tiltakene det søkes støtte til bør gi økt kunnskap blant norske målgrupper om ulike aktører, miljøer og institusjoner i Europa og samarbeidet mellom disse.

Hvem kan søke?
Ordningen er i første rekke ment for norske frivillige organisasjoner og andre ikke-offentlige aktører. Politiske partier, kommersielle aktører og offentlige myndigheter kan ikke søke om midler over ordningen.

Hva kan det søkes støtte til?
Det kan gis støtte til:

  • informasjonstiltak, slik som arrangering av kurs, seminarer, foredrag, produksjon av informasjonsmateriell, video-/radioproduksjoner, kampanjer, webprosjekter etc. i Norge.
  • reisevirksomhet i forbindelse med deltagelse i nettverksbygging med andre europeiske aktører og arbeid med saksfelt der Norge samarbeider med EU.

Tilskuddet gis som direkte prosjektstøtte og skal ikke dekke faste lønns- og driftsutgifter.

Hvordan søker man?
Ordningen kunngjøres årlig i pressen og på nettstedene www.regjeringen.no/ud og www.europaportalen.no. Søknadsfrist er omkring seks uker etter kunngjøring. Retningslinjer og søknadsskjema publiseres på nevnte nettsider.

Søknadsfrist for 2014 er tirsdag 21. januar.

Søker må fylle ut Utenriksdepartementets søknadsskjema for tiltak av begrenset omfang (S02). Det må fylles ut ett separat søknadsskjema for hvert tiltak det søkes midler til. Prosjektbeskrivelse og budsjett for hvert tiltak må legges ved.

Når det søkes om støtte til flere tiltak, må dette samles i en felles forsendelse og prioritering mellom tiltakene må framgå. Dersom initiativtaker til tiltaket er et lokallag eller en underavdeling av en organisasjon, skal hovedorganisasjonen være avsender.

Søknad sendes på e-post til: [email protected]

Postadresse:
Utenriksdepartementet
Europapolitisk seksjon
Postboks 8114 Dep.
0032 OSLO

Spørsmål om tilskuddsordningen kan rettes til UD v/ Europapolitisk seksjon på tlf. 23 95 05 10.

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på:

  • Kvalitet og god planlegging av tiltaket.
  • Et budsjett der kostnadene står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt.
  • Spredningseffekt utover organisasjonen.
  • Rimelig fordeling mellom ulike interessegrupper.
    • En ønsker å støtte et mangfold, både når det gjelder tema, type tiltak, geografisk spredning, organisasjon/aktør og målgrupper.

Erfaringsmessig mottas langt flere søknader enn departementet kan innvilge. Ingen prosjekter kan derfor regne med full finansiering. Det forventes at søkere stiller en egenandel for tiltaket og at utgifter til lønn og administrasjon dekkes over egenandelen.

For å oppnå en målsetting om bredde har maksimalt innvilget søknadsbeløp for enkelttiltak de siste årene vært omlag kr. 250.000,-.

Utbetaling og krav til rapportering
Tilskudd utbetales som et rundsumstilskudd i én utbetaling etter at tilskuddsmottaker har akseptert vilkårene i tilskudd brevet.

Tilskuddsmottaker skal avgi en sluttrapport så fort som mulig etter at aktiviteten er gjennomført og senest 1. mars 2015. Sluttrapport skal gi informasjon om hvilke aktiviteter som er gjennomført og resultater/effekter som er oppnådd, spesielt skal det opplyses om umiddelbar oppmerksomhet/oppslutning tiltaket fikk og beskrive eventuelle planer for oppfølging. Materiale som har blitt utarbeidet i tilknytning til tiltaket (eks. invitasjoner, brosjyrer, referater, pressedekning) bør vedlegges sluttrapporten.

I tillegg skal søker levere regnskap attestert av økonomiansvarlig hos tilskuddsmottaker. Regnskapet skal stilles opp på en slik måte at den kan sammenlignes med budsjett.

Tiltaket skal gjennomføres samme år som støtten gis. Eventuell omdisponering av tildelte midler eller utsettelse av tiltaket må godkjennes av departementet etter skriftlig søknad.

Eventuelle ubrukte midler skal tilbakeføres til Utenriksdepartementet. Det tas forbehold om adgang for departementet eller Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene.

Tildelinger i 2013
Tilskuddsordningen til informasjon om europeisk samarbeid – Oversikt over tildelinger i 2013