Historisk arkiv

Informasjon om søknad om eksport til Russland i forbindelse med innføring av restriktive tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen vedtok 15. august 2014 de nye restriktive tiltakene overfor Russland. Det vises til pressemelding av 15.08.2014. Forskriften er tilgjengelig her.

Regjeringen vedtok 15. august 2014 de nye restriktive tiltakene overfor Russland. Det vises til pressemelding av 15.08.2014. Forskriften er tilgjengelig her.

Utenriksdepartementet ved Seksjon for eksportkontroll er ansvarlig for innvilgelse av lisenser og tillatelser for eksport til Russland. Norske eksportører forventes å gjøre seg kjent med innholdet i de restriktive tiltakene mot Russland, og ta stilling til hvorvidt det er krav om å søke lisens eller forhåndstillatelse. Det gjøres oppmerksom på at overtredelse av bestemmelsene i forskriften er straffbart.

Forskriften regulerer i hovedsak:

  • Listen over personer og enheter som underlegges frys av finansielle midler og reiserestriksjoner utvides med 8 personer og 12 enheter. Grunnlaget for å listeføre utvides.
  • Et importforbud for varer fra Krim og Sevastopol. For samme område blir det forbudt å yte lån eller annen kreditt for utvikling av infrastruktur i transport-, telekommunikasjon- og energisektoren, forbudt å yte lån eller annen kreditt for utnyttelse av olje, gass eller mineralressurser, samt forbud mot salg eller eksport av nøkkelutstyr og teknologi til disse sektorene på Krim eller i Sevastopol.
  • Et forbud mot import og eksport av våpen og forsvarsmateriell (liste I) fra og til Russland og et forbud mot eksport av flerbruksvarer og teknologi (liste II) til militær sluttbruk i Russland.
  • Et forbud mot handel mv. med verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med løpetid over 90 dager utstedt av fem listeførte russiske finansinstitusjoner.
  • For eksport av visse varekategorier til russisk petroleumssektor kreves forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. Dersom varene skal brukes til dypvanns oljeleting og -utvinning, arktisk oljeleting og -utvinning eller i skiferoljeprosjekter i Russland, er det et eksportforbud. Finansiering av, eller faglig bistand knyttet til, de samme varene, behandles på samme måte. Det kan og vil normalt gis tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en tidligere inngått kontrakt.

Søknader om lisens og forhåndstillatelse

De restriktive tiltakene medfører at norske eksportører i visse tilfeller må søke Utenriksdepartementet om lisens eller forhåndstillatelse. En lisens gir tillatelse til eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer og varer til militær bruk. En forhåndstillatelse gir tillatelse til eksport av varer til oljeindustrien oppført i vedlegg IV i Russland-forskriften.

Det er gratis å søke lisens og forhåndstillatelse. Eksportører kan søke på fastsatte skjemaer fom. 15.08.2014 til lisens@mfa.no.

For eksportører av våpen og forsvarsmateriell (liste I): Det kan ikke påregnes lisens for eksport til Russland.

For eksportører av flerbruksvarer og teknologi (liste II): Det kan ikke påregnes lisens for eksport til militær sluttbruk i Russland.

For eksportører av varer, teknologi og tjenester til oljeindustrien: Eksport av visse varekategorier til oljeindustrien i Russland krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. Liste med varekategorier er definert i Russland-forskriftens vedlegg IV. Utenriksdepartementet kan gi tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt eller avtale inngått før 16. august 2014.

Tillatelsen utstedes i brevs form og må følge forsendelsen og fremvises Tollvesenet ved eksport.

Søknadsskjema finnes her. Søknad med relevant dokumentasjon sendes til lisens@mfa.no.

Behandlingstid forventes å være to til fire uker.

Utvidet lisensplikt

Eksportkontrollforskriften § 7 b fastslår at det er lisensplikt for «enhver vare, teknologi eller tjeneste til militær bruk til områder som er underlagt våpenembargo vedtatt av FNs sikkerhetsråd med hjemmel i FN-paktens kapittel VII eller andre tiltaksregimer som Norge har sluttet seg til».

EUs restriktive tiltak medfører at Russland er underlagt våpenembargo. Det er derfor innført lisensplikt for varer, tjenester og teknologi til militær bruk i Russland. I forvaltningen av EUs restriktive tiltak har Norge harmonisert seg med EUs forordning om kontroll med flerbruksvarer (428/2009), som definerer «militær bruk» som følger:

a)      Incorporation into military items listed in the military list og Member states (norsk vareliste I).

b)      Use of production, test or analytical equipment and components therefore, for the development, production or maintenance of military items listed in the abovementioned list.

c)       Use of any unfinished products in a plant for the production of military items in the abovementioned list.

Det er bedriftens ansvar å undersøke hvorvidt en vare, tjeneste eller teknologi omfattes av et av punktene nevnt over. Utenriksdepartementet kan bistå med slike vurderinger. Dersom din eksport omfattes av et av disse punktene må du søke eksportlisens.

Se søknadsskjema for lisens og hurtigguide her. Ordinær behandlingstid er minimum ti arbeidsdager.

Mer informasjon

Generelle henvendelser knyttet til håndhevelse av de restriktive tiltakene kan rettes til lisens@mfa.no.

Andre henvendelser knyttet til de restriktive tiltakene kan rettes til Utenriksdepartementets servicetelefon 23 95 10 50. Mer informasjon om dette her.

Generell informasjon om eksportkontroll finnes på www.eksportkontroll.no. Se også Ofte stilte spørsmål.