Historisk arkiv

Norges samarbeid med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

De europeiske landene og EU er Norges nære naboer, venner og viktigste handelspartnere. Tilgangen til det indre markedet gjennom EØS-avtalen gir norsk næringsliv forutsigbarhet og mulighet til å selge sine varer og tjenester. Det er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge. Derfor må norsk utenrikspolitikk begynne i Europa. Regjeringen er grunnleggende positiv til forpliktende internasjonalt samarbeid.

Regjeringen legger til grunn EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU som ramme for Norges forhold til Europa. Regjeringen vil arbeide for forbedringer innenfor EØS-avtalens rammeverk og føre en aktiv europapolitikk som tar sikte på å øke norsk innflytelse over beslutninger som påvirker Norges interesser.

Tilliten til vår felles yttergrense i Europa må gjenopprettes, og regjeringen vil støtte EUs innsats for å finne gode løsninger på felles utfordringer med migrasjon. Regjeringen mener at Norge må bidra i dette arbeidet. Utviklingen av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk skaper merverdi for Nato som allianse. Regjeringen er positiv til EUs forsvarssamarbeid og vil arbeide for at tredjeland kan delta i dette.

Regjeringen vil:

 • Delta i utvikling av felleseuropeiske løsninger for justis, migrasjon og klima, og søke gjennomføring av den felles klimapolitikken i EØS-avtalen.
 • Ivareta norske interesser ved å medvirke tidlig i prosesser og politikkutforming i EU.
 • Ivareta norske interesser i forbindelse med brexit gjennom tett dialog med EU og Storbritannia.
 • Aktivt støtte opp under EUs politikk om rettsstatsprinsipper i Europa.
 • Søke å utdype bilaterale relasjoner med sentrale europeiske land.
 • Vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser.
 • Sikre at EØS-midlene bidrar til å styrke demokrati og rettsstat i Europa, samt bærekraftig økonomisk vekst.
 • Delta i uformelle og formelle europeiske fora, spesielt der EØS-avtalen gir oss adgang.
 • Styrke koordineringen av statsforvaltningens samlede håndtering av europasaker for å sikre effektiv saksbehandling og bedre norsk medvirkning.
 • Involvere Stortinget tidlig i viktige EØS-prosesser.
 • Følge opp regjeringens initiativ overfor EU om styrket arbeid mot arbeidskriminalitet.

(Kilde: Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, kapittel 17)

Sentrale dokumenter:
Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017

Fakta om Norge og EU

Norge har vært medlem av Det europeiske frihandelsforbundet (Efta) siden 1960, men er blant de få landene i Sentral- og Vest-Europa som har valgt å stå utenfor Den europeiske union (EU). Et flertall av den norske befolkningen sa nei til EU-medlemskap i folkeavstemninger i 1972 og 1994. Til tross for at Norge ikke er EU-medlem har Norge et tett samarbeid med EU.

De ulike samarbeidsordningene Norge har med EU gjør det mulig med en høy grad av økonomisk integrasjon og politisk samarbeid med EU og EUs medlemsland. Det tette forholdet mellom Norge og EU illustreres ved at omtrent 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og omtrent 70 prosent av vår import kommer fra EU. 

Den viktigste avtalen mellom Norge og EU er EØS-avtalen, som ble inngått mellom EU og Efta i 1992 med sikte på å skape et ensartet felles marked og dermed et europeisk økonomisk samarbeidsområde (EØS, på engelsk EEA). Den viderefører EUs indre marked til også å omfatte de tre Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein (Sveits valgte som følge av en folkeavstemning ikke å bli med i EØS).

Gjennom EØS-avtalen har Norge også påtatt seg å innføre EUs regelverk som er av betydning for det indre marked. Les mer om EØS-avtalen.

Norge er også en del av Schengen-samarbeidet om felles yttergrensekontroll og avskaffelse av systematisk kontroll av personer ved passering av grenser mellom land som deltar i samarbeidet. Les mer om Schengen- og justissamarbeidet.

Et annet område hvor Norge samarbeider tett med EU er innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Se også: Historikk Norge - EU

Andre dokumenter: