Historisk arkiv

Ordningsregelverk - prosjektsamarbeid med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ordningen skal støtte opp om norsk russlandspolitikk og fremme samarbeid med Russland på prioriterte områder, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse.

Ansvarlig avdeling/seksjon:         
Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene/
Seksjon for juridiske, økonomiske og forvaltningsspørsmål

Programområde: 02
Kap.post(er): 118.70.121

1 Mål for tilskuddsordningen

Årlige prioriteringer innenfor denne ordningen gis i Utenriksdepartementets Prop. 1 S og i utlysningen på regjeringen.no/ud. Ordningen skal støtte opp om norsk russlandspolitikk, som beskrevet i disse dokumentene,  og fremme samarbeid med Russland på prioriterte områder, med særlig vekt på gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og kompetanse. Ordningen skal bidra til: 

 • Å opprettholde og videreutvikle norsk-russisk samarbeid på prioriterte områder
 • Å fremme demokratiutvikling og styrking av det sivile samfunn
 • Forståelse for og respekt for menneskerettighetene

2 Målgruppe for tilskuddsordningen

Målgruppen er aktører i det norsk-russiske samarbeidet, for eksempel offentlige myndighetsorganer, interesseorganisasjoner, næringsliv og sivilt samfunn i Norge og Russland. 

3  Kriterier for måloppnåelse

Det overordnede målet for ordningen er av generell karakter. Relevante og operasjonaliserbare indikatorer for tilskuddsordningen kan være vanskelig å finne. Samfunnseffekten kan også i betydelig grad påvirkes av andre ytre faktorer.

Kriterier for måloppnåelse blir da å sannsynliggjøre at innsatsen har bidratt til de oppnådde resultatene ved å se på hvilket samarbeid prosjektet har ført til og, dersom dette er relevant, hvordan støtten gitt kan ha bidratt til demokratiutvikling/økt respekt for menneskerettighetene/styrket sivilsamfunn.

Søknaden må ha klart definerte mål som legger til rette for god resultatrapportering og risikovurdering. Tilskuddsmottaker skal gi en vurdering av dagens situasjon (baseline) som behov/begrunnelse for prosjektet. Dette danner grunnlag for vurderingen av måloppnåelse for prosjektet.

Tiltakenes relevans i forhold til ordningens formål skal dokumenteres. Det skal utarbeides tydelige målsetninger og indikatorer for måloppnåelse på prosjektnivå. Summen av prosjektets oppnådde effekter skal gi en indikasjon på resultatoppnåelse på samfunnsnivå. Søknaden må også ha et budsjett hvor kostnader står i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt. 

4 Tildelingskriterier

Tiltak som støttes skal være i samsvar med ordningens overordnede mål jf. kap. 1 i den årlige utlysningen og prioriteringene som angis i Utenriksdepartementets Prop 1 S for det enkelte budsjettår. 

Potensielle tilskuddsmottakere vil som oftest være norske aktører i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media. Særlig relevante internasjonale organisasjoner kan også støttes.

Hensynet til anti-korrupsjon, kjønnsperspektivet, miljø og sårbarhet for klimaendringer skal ivaretas i alle tiltak. Dette innebærer at tilskuddsmottaker skal identifisere eventuelle negative virkninger som tiltaket kan ha og motvirke disse gjennom hele tiltakssyklusen. Videre skal positive anti-korrupsjons-, likestillings-, miljø- og klimakomponenter søkes integrert i tiltaket eller tas med som en tilleggskomponent. 

Tiltak som støttes under ordningen må være i overensstemmelse med reglene om statsstøtte, jf. lov om offentlig støtte, og annet til enhver tid gjeldende regelverk. 

Krav til søker:

 • Ved søknad om støtte skal departementets søknadsskjema S01 (norsk)/ S51(engelsk) benyttes.  For søknader om støtte til opplæring, kurs og seminarer kan imidlertid forenklet søknadsskjema S02(norsk)/ S52(engelsk) benyttes.
 • Søker må kunne dokumentere relevante kvalifikasjoner og kompetanse, herunder resultater av tidligere innsats.
 • Søker må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med lokale samarbeidspartnere i Russland, og så langt som mulig ha forvisset seg om at de lokale samarbeidspartnerne er pålitelige. Søker må i søknaden forklare hvilke vurderinger han har gjort av samarbeidspartnerne.
 • Søker må vise god innsikt i problemstillingene i regionen
 • Søker bør tilstrebe å begrense de administrative kostnadene. Indirekte kostnader/overhead vil maksimalt kunne støttes med 5 prosent av totalbudsjettet.
 • Søker bør bidra med egenfinansiering/-innsats.   

I UDs vurdering av søknadene legges det vekt på at:

 • At tiltaket har klare mål med relevante indikatorer som kan belyse måloppnåelsen.
 • Tiltaket er i samsvar med norsk russlandspolitikk og norske prioriteringer
 • Tiltaket fremmer omstilling og reformprosesser ved hjelp av kunnskapsoverføring og kompetanseutvikling.
 • Tiltaket er i tråd med samarbeidspartnerens prioriteringer. Russisk partner bør bidra finansielt og/eller gjennom egeninnsats (personell/ fysiske fasiliteter).
 • Søker bør ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt, med sikte på å unngå overlapping.
 • Tiltaket kan skape synergier, samt tiltak som utløser midler eller innsats fra andre kilder lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • Tiltaket har en viss langsiktighet og kontinuitet, og søker kan godtgjøre at innsatsen innen rimelig tid kan bli levedyktig og videreføres uten norsk offentlig støtte.
 • Søknader om støtte til flerårige prosjekter prioriteres.

Det vil normalt ikke gis støtte til følgende aktiviteter:

 • næringsvirksomhet på kommersielt grunnlag
 • driftsutgifter utover igangsettingstiltak
 • humanitær bistand
 • revolverende fond