Historisk arkiv

Utlysing av tilskuddsmidler til fremme av nordisk samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Målet med tilskuddsordningen er å fremme det nordiske samarbeidet og synliggjøre nordiske verdier i Europa. Målgruppen for ordningen er den norske allmennheten og opinion og potensielle europeiske samarbeidsaktører.

Tiltak som støttes skal skape oppmerksomhet og debatt om det nordiske samarbeidet nasjonalt og oppmerksomhet om og interesse for det nordisk samarbeidet i Europa.

Potensielle tilskuddsmottakere er ikke-statlige aktører som organisasjoner/institusjoner som driver med forsknings-, utrednings- eller informasjonsvirksomhet.

Det kan gis støtte til: Forsknings-, utrednings- og informasjonsvirksomhet som utarbeidelse av rapporter og forskningsarbeid samt seminar og profileringsaktiviteter. Det gis ikke tilskudd under NOK 50.000. Dette er en fornyet utlysing med ramme på NOK 75.000.

For å kunne inngå en avtale om tilskudd fra Utenriksdepartementet må søker være en juridisk person. Søker skal informere om organisasjonsform i søknaden. Søknader må være mottatt innen 1. februar 2018.

Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen (ordningsregelverket) kan fås ved å kontakte Ingrid Susanne Farner, tlf. 23 95 11 86, Nordisk-baltisk seksjon i Utenriksdepartementet.