Historisk arkiv

Utlysning av nordområdemidler Arktis 2030

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Utenriksdepartementet annonserer med dette en utlysning av tilskuddsmidler over tilskuddsordningen Arktis 2030. Prosjekter relatert til hav prioriteres. Søknadsfrist: 15. februar 2017.

Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. Tilgang til naturressurser, nye handelsveier, omfattende klimaendringer og økende menneskelig aktivitet har gitt både nye muligheter og utfordringer og forsterket nordområdenes betydning internasjonalt.

Regjeringens har følgende fem prioriterte områder i rapporten «Nordkloden: Verdiskaping og ressurser. Klimaendringer og kunnskap. Utviklingen nord på kloden angår oss alle»:

 • Internasjonalt samarbeid
 • Næringsliv
 • Kunnskap
 • Infrastruktur
 • Miljøvern, sikkerhet og beredskap

Prosjektsamarbeid er et viktig virkemiddel. Tilskuddsordningen Arktis 2030 skal bidra til å realisere prioriteringene i regjeringens nordområdepolitikk.

Formål

Prioriteringer for tilskuddsordningene er gitt i Utenriksdepartementets Prop. 1 S.

Arktis 2030 skal fremme norske interesser og Norges posisjon som en ansvarlig aktør i nord. Midlene skal bidra til at Norge er ledende på kunnskap, være den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene og bidra til næringsutvikling. Midlene skal i tillegg støtte opp under norsk engasjement og rolle i Antarktis, og utnytte styrken i at Norge har kompetanse i begge polområdene.

Prioriterte satsingsområder

Ordningene skal støtte opp om Norges rolle som polarnasjon og følge norske prioriteringer innenfor samarbeidet med arktiske stater, inkludert våre nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre aktører med interesse i Arktis og Antarktis.

Utlysningen, denne gang, vil prioritere prosjekter som er knyttet til hav.

Målgruppe for tilskuddsordningene

Alle aktører som kan bidra til at målene for ordningen kan oppnås. Eksempler på tilskuddsmottagere for denne ordningen er: sentrale og regionale myndigheter, forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og sammenslutninger (fortrinnsvis i samarbeid med internasjonale partnere). Næringslivsaktører vil primært få støtte gjennom den delen av ordningen som er delegert til Innovasjon Norge. Se nederst.

Målsettingen er at minst 50 prosent av prosjektene skal involvere en nordnorsk aktør. Samtidig er det viktig å trekke på kunnskapsmiljøer fra hele Norge og fra land med interesser for Arktis.

Tildelingskriterier

 • I denne utlysningen bør prosjekter være relatert til hav.

Dette er eksempler på andre kriterier som benyttes:

 • Prosjekter som støtter opp om Norges engasjement i Arktisk råd, herunder rådets arbeidsgrupper.
 • Såkornprosjekter der støtte fra tilskuddsordningen vil være viktig i startfasen, men hvor andre aktører blir viktigere i videreføringen.
 • Støtte til flerårige prosjekter prioriteres.
 • Prosjekter som utløser annen finansiering fra andre aktører og legger opp til samarbeid mellom offentlige, private og internasjonale aktører. Med-finansiering fra næringslivsaktører vurderes særlig positivt. Det er et mål at UDs støtte ikke overstiger 50 % av totalbudsjettet i prosjektet.
 • Prosjekter der det legges vekt på at søker bidrar gjennom egenfinansiering eller egeninnsats. Eventuelle lokal(e) samarbeidspartner(e) bør bidra finansielt og/eller gjennom egeninnsats.
 • Internasjonalt samarbeid, særlig med aktører i Barentsregionen og/eller det sirkumpolare Arktis.
 • Prosjekter som involverer kunnskapsmiljøer fra flere deler av Norge

Krav til søknaden

 • Tiltakets målsetninger skal være operative, resultatfokuserte og realistisk oppnåelige
 • Søknaden skal presentere indikatorer for måloppnåelse på tiltaksnivå (outcome) og resultatnivå (outputs)
 • Søker må vise god innsikt i aktuelle problemstillinger og kunne dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, herunder resultater fra eventuell tidligere innsats, samt kunne sannsynliggjøre den merverdi som tilføres tiltaket utover overføring av finansielle midler
 • For å bli vurdert for støtte under denne ordningen skal søker gi den informasjonen som er nødvendig for å gjøre en tilstrekkelig vurdering av tiltakets målsettinger, effektivitet, relevans og bærekraft
 • Søker må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med eventuelle lokal(e) samarbeidspartner(e). Søker må ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt
 • Hensynet til anti-korrupsjon, likestilling, miljø og sårbarhet for klimaendringer skal ivaretas i alle tiltak. Dette innebærer at tilskuddsmottaker skal identifisere eventuelle negative virkninger som tiltaket kan ha og motvirke disse gjennom hele tiltakssyklusen. Videre skal positive anti-korrupsjons-, likestillings-, miljø- og klimakomponenter søkes integrert i tiltaket eller tas med som en tilleggskomponent.
 • For søknad om tilskudd av mindre omfang og kompleksitet tilpasses analysen av disse hensynene til det tiltaket det søkes støtte til.
 • Tilskuddsmottaker skal identifisere relevante risikomomenter og mottiltak.
 • Tiltak med indirekte kostnader/overhead som overstiger fem prosent av totalbudsjettet vil kun unntaksvis støttes.
 • For å kunne inngå en avtale om tilskudd fra Utenriksdepartementet må søker være en juridisk person. Søker skal informere om organisasjonsform i søknaden.
 • Søker må ha vurdert hvordan tiltaket passer inn med andre aktørers aktiviteter på samme felt. Søker må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med eventuelle samarbeidspartnere.
 • Større, flerårige strategiske prosjekter. Mindre prosjekter kan likevel få støtte dersom relevansen ut i fra ordningens formål er tilstrekkelig høy.
 • Kun en søknad per institusjon. Hvis det søkes om støtte til flere prosjekter, må de da fremgå av samme søknad.

Statsstøtteregler

Alle søknader vil bli vurdert opp mot EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Søkere som kan være omfattet av disse reglene skal selv undersøke om prosjektet det søkes om støtte til er forenelig med statsstøtteregelverket. Veileder om EØS-avtalens regler om offentlig støtte er publisert på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Se Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider om statsstøtteregler. Søkere oppfordres til særlig å se på Det alminnelige gruppeunntaket (GBER).

Deler av ordningen er delegert til Norges forskningsråd (NFR), Innovasjon Norge (IN) og Klima- og miljødepartementet (KLD). De har ansvar for forvaltning og kunngjøring av midler som er tildelt fra Arktis 2030. Søknader om støtte innenfor NFRs, SIUs, INs og KLDs ansvarsområde skal sendes direkte dit. Mer informasjon om programmene, gjeldende søknadsfrister og prosedyrer kan du finne på følgende nettsider:

• Klima- og miljødepartementet: Tilskot
• Norges forskningsråd: Demo 2000,
• Innovasjon Norge: Næringsrettet tilskuddsordning for Arktis og Russland

Praktisk informasjon
Alle søknader må sendes ved bruk av UDs søknadsskjemaer. Søknader sendes til arktis2030@mfa.no. Andre henvendelser til: UD, Seksjon for nordområdene, polarsaker og ressurser. Postboks 8114, Dep. 0032 Oslo. E-post: s-nord@mfa.no. Kontaktperson: Per Kristian Roer.

Søknadsfrist: 15. februar 2017