Historisk arkiv

Historisk arkiv

Reform av tilskuddsforvaltningen - fase 1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Prosjektgruppen som skulle utrede ulike gjennomføringsmodeller for tilskuddsforvaltningen har nå lagt fram sin rapport. Rapporten med vedlegg kan du lese under.

I begynnelsen av mai la vi frem våre tanker om behovet for reform av tilskuddsforvaltningen og en retning for det videre arbeidet. Vi hadde en åpen innstilling til hvordan intensjonene bak reformen best kunne gjennomføres, og det var mange spørsmål som måtte besvares før vi kunne fatte en politisk beslutning om hvordan reformen skulle gjennomføres. Derfor satte vi ned en prosjektgruppe med mandat om å utrede ulike gjennomføringsmodeller.

Nå har vi mottatt rapporten. Prosjektgruppen har gjort en god jobb med å utvikle to modeller som i tråd med mandatet svarer godt på de fem hovedintensjonene, nemlig sikre en bedre styring av tilskuddsmidlene, samle kompetansen for politikkutvikling i UD, rendyrke et forvaltningsfaglig miljø, redusere omfanget av duplisering av oppgaver og kompetanse og vurdere potensialet for gevinstrealisering.

De to modellene er 1) delegert modell, der budsjettdisponeringsmyndigheten ligger i Norad, men der etatsstyringen er sterkere enn i dag og 2) integrert modell, der Norad legges ned og oppgavene overføres til Utenriksdepartementet.

Prosjektgruppen har også slått fast at det er et stort behov for reform, og dermed ikke noen løsning å videreføre dagens modell uten endringer.

Vi er veldig fornøyd med den formen rapporten har fått. Den tydeliggjør fordeler og ulemper ved de to modellene, og beskriver de politiske avveiningene som må tas. Dette gir oss et godt grunnlag for å fatte en god beslutning. Nå skal vi bruke litt tid på å sette oss inn i de ulike alternativene, så kommer vi tilbake med en mer detaljert plan for videre fremdrift etter hvert.

Ine Eriksen Søreide  Nikolai Astrup

  Rapporten med vedlegg: