Historisk arkiv

Ungdomstrinn i utvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Lagbygging for elevenes læring og motivasjon

Ungdomstrinn i utvikling har vært en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen hadde tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske nettbaserte ressurser. Satsingen var en oppfølging av Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon, Mestring, Muligheter, og av strategien "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen." Stortinget stilte seg bak målsetningene i stortingsmeldingen Meld.St.nr 22 (2010-2011) - om et ungdomstrinn som øker elevenes motivasjon og mestring, og som gir bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning.

bilde av elever

I perioden 2013-2017 fikk alle lærere på ungdomstrinnet tilbud om skolebasert kompetanseheving. Det innebar at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltok i utviklingsprosesser på egen arbeidsplass. Hensikten med skolebasert kompetanseutvikling er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

23 høyskoler og universiteter har bidratt med faglig støtte, og nettressurser for de fire satsningsområdene ble gjort tilgjengelig.

Satsingen har vært et viktig nasjonalt tiltak som la til rette for at alle skoler skulle bli lærende organisasjoner.

I satsingsperioden 2012-2017 ble dette gjennomført av nasjonale myndigheter:

  • pilotering av skolebasert kompetanseutvikling i skoleåret 2012/2013 med 37 skoler og seks universiteter og høgskoler
  • lagt til rette for lokalt utviklingsarbeid for totalt 1114 skoler, 18 796 lærere og 189 834 elever fordelt på 428 kommunale skoleeiere og 84 private skoleeiere
  • lagt til rette for partnerskap mellom 23 universiteter/høyskoler og deltakende kommuner/skoler
  • 135 nasjonale samlinger for hhv skoleeiere og skoleledere, ressurslærere, utviklingsveiledere, kompetansemiljøer (universiteter, høyskoler og nasjonale sentre)
  • utviklet en rekke nettbaserte pedagogiske ressurser innenfor klasseledelse, regning, lesing og skriving som grunnleggende ferdighet og vurdering for læring, alle gjort tilgjengelig på udir.no

Strategien Motivasjon og mestring for bedre læring, lå til grunn for å få til god gjennomføring av tiltak som skulle støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i arbeidet med å utvikle ungdomstrinnet. Strategien hadde som mål å utvikle bedre praksis for klasseledelse og undervisning i regning, lesing og skriving.

Strategien for ungdomstrinnet ble utviklet i et nært samarbeid med partnerskapet GNIST, og i oppstartsfasen var det egne prosjektledere som organiserte og tilrettela hvert fylke.

For å styrke kapasiteten til å drive utviklingsarbeid i kommunene og på skolene, tildeles det midler til kommunene for å tilsette kommunale utviklingsveiledere og ressurslærere. Utviklingsveilederne legger til rette for samarbeid i lokale nettverk mellom skoler og kommuner. Ressurslærerne støtter arbeidet på skolene i samarbeid med skoleledelsen.

Evaluering av satsingen: