Historisk arkiv

Voksne og utenforskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet eller som har falt ut.

Illustrasjonsbilde
Foto: Sveinung Ystad

Ansvaret for opplæring for voksne er i dag uoversiktlig. Det er dessuten delt mellom ulike departementer, direktorater og forvaltningsnivåer. Tiden er inne for å utvikle en helhetlig politikk som tar hensyn til utfordringene folk møter, enten de trenger voksenopplæring, utvidet rett til videregående opplæring eller andre tiltak.

Dette arbeidet skal legges fram i en melding til Stortinget våren 2016. For å få best mulig kunnskap, har regjeringen hentet inn innspill fra aktører som kjenner problemstillingene godt og som har forslag til tiltak. Frem til utgangen av mai 2015 var det mulig å sende inn innspill til arbeidet med meldingen. Se alle innspillene nederst i artikkelen. Meldingen skrives i samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Samarbeid mellom arbeids- og utdanningsmyndigheter i fylkene

I forbindelse med meldingen til Stortinget om livslang læring og utenforskap har Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet bestilt en kartlegging av samarbeidet mellom fylkeskommunen og NAV om videregående opplæring for voksne arbeidssøkere.

Les mer om rapporten fra Proba samfunnsanalyse og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Sammensatt gruppe

Regjeringens mål er å bidra til at den enkelte får kompetanse og grunnleggende ferdigheter som kan danne grunnlag for en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. Gruppen med voksne som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet, eller som har falt ut, er sammensatt:

• Unge voksne som verken er i jobb eller i videregående opplæring.

• Personer som har for svak utdanning, svake grunnleggende ferdigheter og/ eller manglende norskferdigheter til å få innpass i og/ eller takle krav i arbeidslivet.

• Innvandrere som har mangelfulle norskferdigheter eller utdanning, eller som ikke får godkjent sin kompetanse. 

Det er viktig å finne målrettede og gode tiltak for disse gruppene.

Innspill:

Innspill fra Virke

Innspill fra Lozanovmetoden

Innspill fra NFFL

Innspill fra Røde Kors

Innspill fra NAV Intro Oslo

Innspill fra Nasjonalt fagskoleråd

Innspill fra Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

Innspill fra Flyktning- og innvandrertjenesten i Lørenskog kommune 

Innspill fra Utdanningsforbundet ved Oslo VO Rosenhof, avdeling sentrum

Innspill fra Norsk Folkehjelp

Innspill fra Karriere Oppland

Innspill fra Informasjonssenteret Hieronimus

Innspill fra Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen

Innspill fra Kommunesektorens organisasjon (KS)

Innspill fra Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon NITO

Innspill fra Voksenopplæringsforbundet VOFO

Innspill fra Studieforbundet AOF

Innspill fra Studieforbundet Folkeuniversitetet

Innspill fra Rud videregående skole, avdeling Ila fengsel og forvaringsanstalt

Innspill fra UDF norsk ved Oslo Voksenopplæring Skullerud

Innspill fra Stranda PPT

Innspill fra Byggenæringens landsforening (BNL)

Innspill fra Fagleg råd for helse- og oppvekstfag (FRHO)

Innspill fra Utdanningsforbundet

Innspill fra AOF Hordaland - Sogn og Fjordane

Innspill fra Oslo VO Sinsen

Innspill fra Dysleksi Norge

Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO)

Innspill fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Innspill fra Selvhjelp Norge

Innspill fra Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Innspill fra Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark

Innspill fra Sør-Vest-samarbeidet

Innspill fra rådgivere og faglærere ved Oslo VO Sinsen

Innspill fra Fjell vaksenopplæring

Innspill fra Østlandssamarbeidet

Innspill fra NAV og Bergen kommune

Innspill fra Attføringsbedriftene

Innspill fra Faglig råd for design og håndtverk

Innspill fra Norsk forbund for utviklingshemmede

Innspill fra Gran og Lunner voksenopplæring

Innspill fra Studieforbundet kultur og tradisjon

Innspill fra Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

Innspill fra NAV Karmøy flyktningteam

Innspill fra Faglig råd for design og håndtverk

Innspill fra faglig råd for elektrofag

Innspill fra faglig råd for service og samferdsel

Innspill fra faglig råd for restaurant og matfag

Innspill fra fagforeningene Utdanningsforbundet og Norsk Lektorlag ved Oslo Voksenopplæring Servicesenter

Innspill fra Fleksibel utdanning Norge

Innspill fra Sør-Varanger kommune -flyktningetjenesten