Historisk arkiv

Svar på spørsmål om barns beste og utviklingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvordan regjeringen vurderer relevansen for EUs barnerettighetsstrategi og EUs europeiske barnegaranti for Norge, og på hvilken måte barnets beste gjøres til et gjennomgående hensyn i regjeringens utviklingspolitiske arbeid.

Skriftlig spørsmål nr. 1466 (2021-2012).
Datert 04.03.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utviklingsministeren: Hvordan vurderer regjeringen relevansen for EUs barnerettighetsstrategi og EUs europeiske barnegaranti for Norge, og på hvilken måte gjøres barnets beste til et gjennomgående hensyn i regjeringens utviklingspolitiske arbeid?

Utviklingsministerens svar:
EUs barnerettsstrategi og barnegaranti tar opp temaer som allerede står på agendaen til regjeringen. Dette gjelder blant annet barn og unges deltakelse i politikk og demokrati, innsats for utenforskap og barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt, bekjempelse av vold, samt digital trygghet. Barns rettigheter er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Barnekonvensjonen understreker at alle barn har grunnleggende rettigheter knyttet til overlevelse, deltakelse, utvikling og beskyttelse mot diskriminering. Norge ratifiserte Barnekonvensjonen i 1991 og den er gjort til norsk lov. Konvensjonen tilsier at barnets beste skal være det avgjørende hensyn i alle beslutninger som angår barn.

Regjeringens utviklingspolitikk er forankret i FNs bærekraftsmål, klimamålene og menneskerettighetene. Menneskerettigheter er videre et av de fire tverrgående hensynene i norsk utviklingspolitisk innsats. Dette innebærer at risiko for negative utslag skal vurderes og risikodempende tiltak gjennomføres for samtlige tiltak.

Unicef er Norges viktigste samarbeidspartner for barns rettigheter i utviklingspolitikken og en av de absolutt største mottakerne av norske bistandsmidler. Sentrale sivilsamfunnsorganisasjoner på barnerettighetsfeltet mottar også betydelige norske bistandsmidler til sitt arbeid. Norske prioriteringer i arbeidet med barns rettigheter er å styrke implementeringen av Barnekonvensjonen globalt, med fokus på barns rett til utdanning og barns rett til helse, inkludert jenters seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, å bidra til redusert barnedødelighet og å beskytte barn mot vold og væpnet konflikt.