Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Israel og apartheid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingrid Fiskaa (SV) om hva Norge gjør, på egen hånd og i FNs sikkerhetsråd, for å få undersøkt om situasjonen for palestinere i Israel kan defineres som apartheid, slik flere organisasjoner hevder.

Skriftlig spørsmål nr. 1234 (2021-2022).
Datert 11.02.2022

Fra representanten Ingrid Fiskaa (SV) til utenriksministeren:
Flere organisasjoner har hevdet at Israels systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd kan betegnes som apartheid. Hva gjør Norge, på egen hånd og i FNs sikkerhetsråd, for å få undersøkt om situasjonen for palestinere i Israel kan defineres som apartheid, slik disse organisasjonene hevder? 

Utenriksministerens svar:
Norge følger menneskerettighetssituasjonen i Palestina og Israel tett. Vi ser svært alvorlig på de mange bruddene på menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett mot palestinere som FN, menneskerettighetsorganisasjoner og andre rapporterer om. Vi er kjent med rapportene fra Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem og andre.

«Apartheid» er definert som en forbrytelse mot menneskeheten i Roma-vedtektene for Den internasjonale straffedomstol av 1998. Det er et rettslig begrep med et rettslig definert innhold. Det er først og fremst rettsvesenets oppgave å avgjøre hvorvidt en slik alvorlig internasjonal forbrytelse har funnet sted. Jeg noterer meg i den forbindelse at hovedanklager ved Den internasjonale straffedomstol (ICC) i fjor besluttet å iverksette etterforskning knyttet til situasjonen i Palestina, og denne etterforskningen er pågående. Hovedanklager vil på uavhengig grunnlag kunne vurdere spørsmålet i forbindelse med etterforskningen.  

Norge understreker i alle relevante fora, inkludert i FNs sikkerhetsråd, at Israel er folkerettslig forpliktet til å ivareta rettighetene til alle befolkningsgrupper i Israel og i okkuperte palestinske områder. Den israelsk-palestinske konflikten drøftes i Sikkerhetsrådet hver måned. Som valgt medlem av Sikkerhetsrådet er Norge tydelig i sin kritikk av de ulovlige israelske bosetningene, husutkastelser, voldshandlinger mot sivile, frihetsberøvelse og  stengningsregimet i Gaza. Å oppfordre til respekt for menneskerettighetene og internasjonal humanitærrett er et viktig prinsipp i den bilaterale dialogen vår med Israel.

Norge samarbeider med FN og en rekke palestinske og israelske sivilsamfunnsorganisasjoner for å bedre levekårene for befolkningen i Palestina. Vi oppfordrer dem til å gjenoppta forhandlinger om en to-statsløsning, som vil kunne innfri både israelernes og palestinernes legitime nasjonale aspirasjoner.

Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at Norge ikke har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om undertrykkelse og straff for apartheidkriminalitet.