Historisk arkiv

Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

Tiltakene baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

– Vi skulle inderlig gjerne vært ferdig med pandemien. Nå er situasjonen likevel så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å bevare kontrollen. Derfor blir det en annerledes julehøytid også i år. Faren for en overbelastet helsetjeneste og spredningen av det mer smittsomme omikron-viruset gjør det nødvendig med nye, strenge tiltak for å redusere sosial kontakt i samfunnet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsministeren sier vaksinene gradvis vil gjøre oss mer immune.

– Håpet ligger derfor nettopp i vaksinen. Til dere som ikke har tatt vaksine: Gjør det. Til dere som får tilbud om oppfriskingsdose: Ta imot, sier statsministeren.

Helsetjenesten kan bli overbelastet

Det er stort og økende press på kommunehelsetjenesten og sykehusene. Ytterligere smittespredning og økning av innleggelser vil redusere kapasiteten til å behandle både covid-19-pasienter og andre pasienter.

– Tiltakene som innføres skal bremse spredningen av omikron. Vi vet ikke nå om omikron-varianten vil øke innleggelsene ytterligere. Men tiltakene vil gi oss tid til å innhente mer kunnskap om omikronvariantens smittsomhet og alvorlighet, og til å vaksinere flere, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Samtidig som det er over 300 pasienter innlagt på norske sykehus med covid-19, har sykehusene også mange pasienter med andre luftveisinfeksjoner, og barn innlagt med RS-virus. Sammen med høyt sykefravær hos ansatte og liten tilgang til vikarer, gir dette kapasitetsutfordringer i hele helse- og omsorgstjenesten. Flere sykehus har redusert planlagte pasientbehandlinger og undersøkelser. Det er også kapasitetsutfordringer i fastlegeordningen og legevaktstjenesten. Kommunene har i tillegg omfattende oppgaver med vaksinering og TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene).

Når omikron kommer i tillegg til omfattende smitte med delta, og folk har mange nærkontakter, blir TISK-arbeidet i kommunene svært krevende.

- Kommunene gjør nå en stor og viktig jobb med vaksinering. Og kommuner med utbrudd har jobbet hardt for å få ned smitten. Det er en tøff jobb når både ansatte og befolkning er slitne av lange arbeidsdager og en pandemi som ikke slipper taket. Jeg er imponert over jobben som gjøres. Jeg er også imponert over alle fagfolkene i helse- og omsorgstjenesten som har jobbet hardt i snart to år. Vi har ingen sittende på reservebenken som kan ta over når folk trenger en pause. Dersom  helsetjenesten blir overbelastet, rammer det oss alle. Derfor må vi nå få ned smitten og redusere belastningen på helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsministeren.

Skjenkestopp

Regjeringen innfører nå meteren igjen, blant annet på serveringssteder.

– Det er viktig at alle tenker over hvor mange nærkontakter de har. Har du mange, bør du redusere antallet. Vi vet at mye av smitten skjer hjemme hos folk, derfor oppfordrer vi folk til å ha maks 10 gjester hjemme, sier Støre.

Regjeringen gjeninnfører regelen om at serveringssteder med skjenkebevillingen må ha sitteplass til alle. Alkohol kan kun serveres ved bordene, og det er skjenkestopp kl. 2400.

– Jeg forstår at dette er en veldig tøff beskjed for en næring som har hatt det vanskelig lenge. Derfor vil regjeringen også følge opp med økonomiske tiltak, sier statsminsteren Jonas Gahr Støre.

Regjeringen innfører også påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand en rekke steder, blant annet i butikker, serveringssteder og i kollektivtransport. Det blir også plikt for arbeidsgiver å legge til rette for hjemmekontor der det er mulig.

Fritidsaktiviteter

Kjerkol understreker at gode muligheter til en aktiv fritid har stor betydning for vår fysiske og psykiske helse – også fordi det gir mulighet til å være sammen med venner.

– Organiserte kultur- og idrettstilbud er viktig for  barn og unge. Det har også stor verdi for voksne. Selv om smitteutviklingen krever at vi reduserer gruppestørrelsene for voksne over 20 år, innfører vi ikke 1-meterskrav der det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten med avstand. Vi gir heller ikke anbefaling om gruppestørrelse for barn og unge under 20 år når de trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter. De kan fortsatt trene sammen som de har gjort, påpeker Kjerkol.

– Det er viktig at vi fortsatt har sosial kontakt, men at vi reduserer antall nærkontakter. Vi skal ikke isolere oss med mindre vi har fått påvist smitte. Og når det er mulig bør vi treffe andre utendørs, sier helse- og omsorgsministeren.

Dette er de nasjonale tiltakene

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker.

Råd og anbefalinger

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • For barnehager og skoler gjelder trafikklysmodellen. Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder uansett ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder, og for alle under 20 år er det unntak fra anbefalingen også ved organiserte fritidsaktiviteter. Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Skoler, barnehager og SFO

 • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
 • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.
 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Se egen nettsak om tiltak i skole/barnehage og høyere utdanning.

Arbeidsliv

 • Anbefaling om 1 meters avstand og økt bruk av hjemmekontor.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Lufting

 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Forskriftsfestede tiltak

Arrangementer og sammenkomster

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
 • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
 • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
 • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
 • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Serveringssteder

 • Påbud om at serveringssstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.
 • Alkohol kan kun serveres ved bordene.
 • Skjenkestopp klokken 24.00.
 • Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet. Kommunene skal igjen ta i bruk trafikklysmodellen. Tiltaksnivået er grønt med mindre det besluttes noe annet lokalt. Det kan bli aktuelt å igjen sette alle barnehager og skoler i landet på gult nivå.
 • Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, fornøyelsesparker, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, bingohaller, spillehaller, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.
 • Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Med unntak av bibliotek, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
 • Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller.

Munnbind

 • Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Hjemmekontor

 • Påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Karantene

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

--

Oppdatering 9.12.2021 kl.14:38: Presisering under Råd og anbefalinger om munnbind i arbeidsliv. 

Oppdatering 8.12.2021 kl.17:06: Presisering under Råd og anbefalinger om barn og avstand. 

Oppdatering 7.12.2021 kl. 21:55: Presisering under Forskriftsfestede tiltak at reglene gjelder innendørs arrangementer, ikke utendørs arrangementer.