Historisk arkiv

Instruks for fylkesmenn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Syse

Utgiver: Administrasjonsdepartementet

Instruks for fylkesmenn

Gitt ved kgl res 07.08.1981, endret ved kgl res 10.11.1988 og 06.07.1999

A. KONGENS OG REGJERINGENS REPRESENTANT

§ 1 Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp.

Fylkesmannen skal med dette som utgangspunkt virke til gagn og beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd.

Fylkesmannen er administrativt underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. De enkelte departementer har direkte faglig instruksjonsmyndighet over fylkesmannen innen vedkommende departements saksområde.

§ 2 Fylkesmannen skal utføre oppdrag og gi uttalelser og råd etter anmodning fra Regjeringen og sentraladministrasjonen. Fylkesmannen skal holde Regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket og fremme forslag til løsning av oppgaver i den utstrekning fylkesmannen finner det nødvendig eller formålstjenlig.

B. SAMORDNING

§ 3 Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomhet i fylket. Fylkesmannen må derfor holde seg orientert om viktige saker som kan ha betydning for dette arbeidet.

Fylkesmannen har møte- og talerett i statlige styrer og råd på fylkesplanet.

Når det finnes behov for det, holder fylkesmannen møter med statlige etater i fylket.

§ 4 Fylkesmannen skal arbeide for at det skjer et best mulig samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og den lokale statsforvaltning og skal i nødvendig utstrekning bistå de statlige etater med behandling av spørsmål som tas opp med kommunene eller fylkeskommunen.

§ 5 Oppstår det i forbindelse med samordningsspørsmål tvil om hvorledes de ulike statsoppgaver bør utføres eller prioriteres, kan fylkesmannen forelegge saken for vedkommende sentrale fagmyndigheter.

§ 6 Etter nærmere bestemmelse skal fylkesmannen administrere kontorfunksjoner, servicefunksjoner og andre tiltak som bør løses felles for statsadministrasjonen i fylket eller deler av den.

C. VEILEDNING

§ 7 Fylkesmannen skal - etter oppdrag fra Regjeringen, sentraladministrasjonen eller etter eget initiativ - gi veiledning til kommunene og fylkeskommunen.

Fylkesmannen skal medvirke til at den øvrige statsforvaltning i fylket gir kommunene og fylkeskommunen nødvendig veiledning og bistand med de samfunnsoppgaver de er pålagt.

Fylkesmannen skal formidle informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer om forhold som antas å berøre deres virksomhet.

D. LOVBESTEMTE OPPGAVER

§ 8 Fylkesmannen behandler saker som ved lov eller på annen måte er lagt til fylkesmannen.

E. ORGANISERING

§ 9 I samråd med berørte departementer fastsetter Arbeids- og administrasjonsdepartementet rammene for organisering av fylkesmannsembetet.

§ 10 Fylkesmannen er den øverste leder og har det samlede faglige og administrative ansvar for fylkesmannsembetet. Fylkesmannen utnevnes av Kongen i statsråd.

Fylkesmannen har plikt til å bosette seg i fylket. Arbeids- og administrasjonsdepartementet kan i særlige tilfeller dispensere fra boplikten.

Assisterende fylkesmann er nestleder ved fylkesmannsembetet og fylkesmannens faste stedfortreder.

F. IKRAFTTREDEN

§ 11 Denne instruks trer i kraft straks.

"Instruction for Amtmænderne i Norge" av 7. februar 1685 oppheves.

Lagt inn 17. september 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen