Historisk arkiv

Forskrift om intern arbeidsdeling i fylkeslandbruksstyra og landbruksnemndene i saker etter lov 18. mars 1955 nr. 2 om tilskiping av jordbruk (jordlova)

Landbruksdepartementet har 15. mars 1985 med heimel i § 8 i jordlova, jfr. kgl.res. av 12. desember 1980, endra føresegner av 30. juli 1981. (Jfr. Landbruksdepartementets rundskriv M 60/85 datert mars 1985.)

Tilhørende lov