Historisk arkiv

Vil dokumentere arbeidsmiljøbelastninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Det er viktig at vi kan dokumentere hvilke arbeidsmiljøbelastninger arbeidstakere har vært utsatt for, sier statssekretær Jan-Erik Støstad. Nå vil han at en arbeidsgruppe skal vurdere hvordan dette kan gjøres bedre.

Erfaringene er at det generelt er mangelfull kunnskap om hvordan registre over arbeidstakere som utsettes for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier, bly og blyforbindelser skal håndteres når bedrifter går konkurs eller avvikles.

– Det er viktig å sikre historikken til arbeidstakere som kan være eksponert for slike stoffer, blant annet i yrkesskade- og erstatningssaker, sier Støstad.

For den enkelte arbeidstaker vil det være av stor betydning å kunne dokumentere opplysninger om arbeidsmiljø og helse etter at en virksomhet har opphørt. Opplysningene kan gjelde eksponering for kjemiske stoffer, registrerte ulykker eller hendelser og resultater av helseundersøkelser. Det er også viktig at slike opplysninger blir gjort tilgjengelig for forskere.

Gruppens rapport skal foreligge innen 30. november 2011.

Arbeidet skal ledes av Arbeidstilsynet og gruppen skal for øvrig ha deltagere fra LO, NHO, helsemyndighetene, Petroleumstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

 

Mer informasjon: