Historisk arkiv

Vulkanutbruddet: Askefaste arbeidstakeres rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Lønn og ferie for ”askefaste” ansatte reguleres ikke direkte av loven. Håndteringen av situasjonen er langt på vei et personalpolitisk spørsmål, hvor den enkelte arbeidsgiver må vurdere hva som anses rett og rimelig.

Arbeidsmiljøloven har i utgangspunktet ingen lovregler som regulerer arbeidstakernes rettigheter i slike tilfeller. Ugyldig fravær kan være oppsigelses-/avskjedsgrunn. Fravær som skyldes uforutsette omstendigheter som dette vil imidlertid ikke kunne anses som ugyldig, ettersom arbeidstaker ikke kan bebreides for uteblivelsen. Men det må kunne kreves at arbeidstaker varsler om fraværet og holder arbeidsgiver underrettet om situasjonen.

Arbeidsgiver har i utgangspunktet ingen plikt til å betale lønn så lenge den ansatte ikke utfører sin del av arbeidsavtalen, med mindre noe annet er avtalt. Både lønnsspørsmålet og den øvrige håndteringen av situasjonen blir imidlertid først og fremst et personalpolitisk spørsmål, hvor den enkelte arbeidsgiver må vurdere hva som anses riktig og rimelig. I forhold til bruk av ferie må arbeidsgiver blant annet forholde seg til ferielovens regler om feriefastsetting og endring av ferie. Arbeidsgiver vil ikke ensidig kunne pålegge de ansatte å bruke feriedager i denne situasjonen. Det er imidlertid ikke noe i veien for at partene kan bli enige om at fraværet skal regnes som feriedager. Arbeidstaker vil i så fall i utgangspunktet ikke bli trukket i lønn.