Historisk arkiv

Vulkanutbruddet: Dagpenger ved permitteringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidstakere som permitteres som følge av vulkanutbruddet på Island vil ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering for øvrig er oppfylt. Fordi vulkanutbrudd ansees som naturomstendigheter blir arbeidsgiver fritatt fra lønnsplikt.

Selve permitteringsinstituttet og arbeidsgivers adgang til å permittere er ikke regulert i lov eller forskrift, men framforhandlet mellom partene i arbeidslivet. Hovedavtalen har bestemmelser om permittering. Disse har dannet mønster for praksis også utenfor avtalens område. Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering og arbeidstakers rett til dagpenger er lovfestet. Omfatter permitteringen minst 10 arbeidstakere, må arbeidsgiveren melde til Arbeids- og velferdsetaten.

 

Varsel – Hovedavtalen § 8-2

Arbeidsgiveren plikter å forhåndsvarsle arbeidstakerne om permittering. Vanligvis skal slikt varsel gis 14 dager før permitteringen iverksettes, men det kan avtales kortere frister. Ved uforutsette hendelser er fristen normalt to dager. Det kan være avtalt andre frister for arbeidsgivers varslingsplikt i tariffavtale.

Varselet skal inneholde informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert og om det er hel eller delvis permittering.

 

Arbeidsgivers lønnsplikt - permitteringslønnsloven § 3

Arbeidsgiveren plikter i utgangspunktet å betale lønn i et bestemt antall dager, nå fem dager, (arbeidsgiverperioden) før han/hun er fritatt fra lønnsplikten.

Ved brann, ulykke eller naturomstendigheter gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Unntaket for naturomstendigheter er ment å gjelde ekstraordinære forhold. Det omfatter derfor ikke ordinære klimamessige svingninger, men er i praksis brukt ved klimamessige forhold ut over det normale, f.eks. ekstrem kulde eller vind, flom og ras oppstått uten forutgående varsel, slik at bedriften har små muligheter til å forutse eller motvirke driftsstansen. Departementet legger til grunn at permitteringer som følger av at lufttrafikken er stanset på grunn av vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull, anses som naturomstendigheter. Da vil det ikke foreligge lønnsplikt ved permitteringer som skyldes vulkanutbruddet.

 

Rett til dagpenger under permittering - folketrygdloven § 4-7

For å kunne gi dagpenger under permitteringen, må den skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan påvirke, slik som nevnte naturomstendigheter. Arbeidsgiveren må videre være uten egen skyld i at det er nødvendig å permittere, og det forutsettes at arbeidsgiveren ikke har mulighet til å tilrettelegge arbeidet slik at permittering kan unngås.

Permitteringer som følger av vulkanutbruddet på Eyjafjallajökull, anses som slike ”andre naturomstendigheter” som arbeidsgiveren ikke kan påvirke. Dagpenger vil dermed kunne innvilges i permitteringsperioden, gitt at øvrige vilkår er oppfylt.

 

Lengden på permitteringen

Permitteringen kan etter någjeldende regelverk vare i inntil 52 uker.

 

Krav til arbeidstidsreduksjon

Det er et krav knyttet til permitteringen at selve arbeidstiden er redusert med minst 40 prosent (50 prosent for helt ledige). I forbindelse med vulkanutbruddet er det påregnelig at arbeidsgiverne ønsker å permittere arbeidsstokken delvis ettersom det vil kunne være arbeid for deler av den. Da kan arbeidsgiverne sette i verk såkalte rullerende permitteringer hvor den delen av arbeidsstokken som er i arbeid, skiftes ut med permitterte, mens personer som var i arbeid, blir permitterte.

 

Mer informasjon på nav.no: