Historisk arkiv

Tannhelsepersonell og kvikksølveksponering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Rett før jul avsa Trygderetten to kjennelser der tidligere kvikksølveksponerte tannhelseassistenter fikk sine helseplager godkjent som yrkessykdom. Etter Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering kan den ene av de to kjennelsene medføre en betydelig endring av praksis.

Arbeidsdepartementet vil ikke bringe Trygderettens kjennelse om yrkessykdom for den aktuelle kvinnen inn for lagmannsretten.

– Denne saken har tatt svært lang tid hos NAV og har vært en stor påkjenning for denne kvinnen. Jeg finner det derfor ikke rimelig at hun skal utsettes for en ytterligere belastning gjennom en behandling av saken for lagmannsretten,  sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

Det er ikke med dette tatt standpunkt til konsekvensen av Trygderettens kjennelse for de øvrige sakene på dette området som ligger til behandling hos NAV.

- Det er et komplisert og sammensatt regelverk på dette området, og den aktuelle kjennelsen fra Trygderetten kan ha betydning også for andre yrkesgrupper enn tannhelseassistentene. Departementet jobber nå med å avklare disse sidene knyttet til dagens regelverk, og jeg vil snarest mulig gi NAV nærmere retningslinjer for behandlingen av de utestående sakene, sier Bjurstrøm.