Historisk arkiv

Foreslår ny uføreordning i offentlige tjenestepensjonsordninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Arbeidsdepartementet har sendt på høring forslag til ny uførepensjonsordning i offentlige tjenestepensjonsordninger. – Med dette forslaget viderefører vi en god uføreordning for offentlig ansatte, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Forslaget sikrer at offentlig ansatte i gjennomsnitt får like god kjøpekraft som med dagens ordning.

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget har vedtatt en ny uføretrygd i folketrygden og det er vedtatt at skattereglene for uføreytelser skal legges om. Disse endringene skal gjelde fra 2015. For at offentlig ansatte ikke skal tape kjøpekraft, er det nødvendig å tilpasse uførepensjonsordningen i tjenestepensjonsordningene. Hovedpunktene i forslaget er:

  • Uføreordningen blir en nettoordning slik at uførepensjonen fra offentlige tjenestepensjonsordninger beregnes som et direkte tillegg til uføretrygden fra folketrygden.
  • Uførepensjonen skal utgjøre tre prosent av pensjons­grunnlaget (sluttlønn) opp til 6 G og i tillegg et inntektsuavhengig beløp på 0,25 G. Dette kommer i tillegg til uføretrygden fra folketrygden, som utgjør 66 prosent av lønn opp til 6 G. For inntekt i intervallet 6-12 G, der folketrygden ikke gir noen utbetaling, settes prosentsatsen i tjenestepensjonsordningen til 69. Det inntekts­uavhengige beløpet på 0,25 G skal ikke kunne utgjøre mer enn seks prosent av pensjonsgrunnlaget.
  • Reglene for avkorting av uførepensjon mot arbeidsinntekt legges tett opp til de reglene som skal gjelde for den nye uføre­trygden i folketrygden. Personer som mottar uføretrygd fra folketrygden skal kunne ha en arbeidsinntekt på 0,4 G (fri­beløp) uten at uførepensjonen fra tjenestepensjons­ordningen reduseres.
  • Personer med aldergrense 70 år skal gå over på alderspensjon ved fylte 67 år, altså ved samme alder som i folketrygden, og få medregnet tjenestetid fram til fylte 67 år når alderspensjonen beregnes.
  • Det foreslås en nedre grense for uførhet på 20 prosent.
  • Høringsinstansene bes gi sitt syn på spørsmålet om ny uføre­pensjons­ordning bør utformes som en ren forsikringsordning, altså blir et rent risikoprodukt uten spareelement. En slik løsning innebærer at tjenestetid ikke vil påvirke størrelsen på uførepensjonen, og at personer som meldes ut av tjeneste­pensjons­ordningen ikke vil få med seg noen oppsatt rett til uføre­pensjon.
  • De som mottar uførepensjon fra offentlig tjeneste­pensjonsordning når de nye reglene trer i kraft skal beholde den samme uføreytelsen før skatt fra tjeneste­pensjonsordningen som de hadde med de gamle reglene.
  • Ulike modeller for barnetillegget drøftes.

Høringsfristen er 22. august.

Gå til høringsnotatet