Historisk arkiv

Enige om tiltakspakke for lavere sykefravær og ny IA-avtale

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet og en ny og mer målrettet IA-avtale.

– Vi er enige om å øke innsatsen for å nå målene om å forebygge sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Jeg er svært glad for at vi gjennom godt trepartssamarbeid har fått til dette. Det betyr at vi kan få ned sykefraværet og øke inkluderingen, sier statsminister Jens Stoltenberg.


Myndighetene og partene i arbeidslivet etter undertegning av den nye avtalen. Fra venstre: Rigmor Aasrud, FAD, Vibeke H. Madsen, HSH, Lars Haukaas, Spekter, Sigrun Vågeng, KS, John G. Bernander, NHO, Hanne Bjurstrøm, AD, Roar Flåthen, LO, Tore Eugen Kvalheim, YS, Knut Aarbakke, Akademikerne og Anders Folkestad, UNIO.
Foto: AD. Last ned bildet (2 mb)

  

Tiltakspakke i protokoll
Partene er enige om en tiltakspakke for å forebygge sykefravær, øke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Partene vil gjennomføre tiltak overfor legene, sikre tidligere innsats overfor sykmeldte, bedre tilrettelegging fra arbeidsgiveres side og medvirkning fra arbeidstakere. Tiltakene legges fram i en egen protokoll som underskrives samtidig med ny IA-avtale.

Regjeringen og partene vil arbeide videre dette året med forslaget fra ekspertgruppa om at arbeidsgiverne skal medfinansiere langtidssykefraværet. 

Partene er enige om at tiltakene og den videre innsatsen må gi varige resultater. Tiltakene bygger bl.a. på rapporten fra Ekspertgruppen, som ble levert 1. februar.

Ny IA-avtale
Partene er videre enige om at IA-samarbeidet er viktig for å oppnå overordnede mål i sysselsettings-, arbeidsmiljø- og inkluderingspolitikken, og at godt IA-arbeid skapes i den enkelte virksomhet. Den nye IA-avtalen løper fram til 31. desember 2013.

– Noen sykmeldte kan ikke jobbe under sykdom. For andre kan hel eller delvis jobb være helsefremmende, og passivitet forlenge sykdom. Partene mener derfor det er et mål at flere skal få gradert sykmelding. Sykefraværet skal reduseres ved at færre blir syke gjennom bedre forebygging, tilrettelegging, aktivitet og oppfølging, ikke ved å tvinge syke på jobb, sier statsministeren.

– Drøftingene har vært konstruktive og legger et godt grunnlag for det videre samarbeidet. Målene i IA-avtalen står fast, men vi har fått på plass flere nye virkemidler for å skjerpe arbeidet med å nå disse
 
målene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.                         

– Det er nå arbeidet med å få ned sykefraværet virkelig begynner. Avtalen bygger på det vi vet virker; tett oppfølging av den sykmeldte fra lege, NAV og arbeidsgiver, samt økt tilrettelegging for nærvær. Dette skal det nå arbeides systematisk med, sier arbeidsministeren.

Noen viktige tiltak i protokollen

Sykmelder (leger mv.):

 • Faglig støtte/veiledning. Det innledes et samarbeid mellom berørte myndigheter (Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsetaten), Legeforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund og andre relevante fagmiljøer for å utarbeide forslag til faglig støtte/veiledning for sykmeldingsarbeidet. 
 • Regelmessige tilbakemeldinger. Det innføres et system for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, sammenlignet med andre.
 • Obligatorisk opplæring. Det stilles krav om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for alle som skal sykmelde.

Tidlig oppfølging:

 • Arbeidsgiver utarbeider oppfølgingsplaner i samarbeid med arbeidstaker, senest etter fire ukers sykmelding (nå åtte uker). 
 • Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver skal gjennomføres for alle sykmeldte (også graderte) senest innen åtte uker (nå 12 uker). Skjermingsordningen vil bli vurdert. Sykmelder skal delta i dialogmøte 1 i tråd med folketrygdlovens §25.5, etter innkalling fra arbeidstaker og arbeidsgiver. Sykmelder skal likevel ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det, og arbeidsgiver skal forespørre arbeidstaker før sykmelder innkalles til møtet.
 • Bedriftsintern attføring og arbeidsrettede tiltak iverksettes tidligere i sykefraværsløpet og skal være obligatorisk tema på dialogmøte 2.

Tilrettelegging mv.:

 • For å understøtte et økt krav om nærvær og aktivitet, spesielt ved økt bruk av graderte sykmeldinger, understrekes det at arbeidsgiver må tilrettelegge arbeidet for den enkelte sykmeldte og at arbeidstaker må bidra gjennom medvirkning og oppfølging av aktivitetsplikten. 
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt iht. arbeidsmiljøloven er i dag vidtgående. Partene er enige om at det er et betydelig potensial for bedre tilrettelegging i en god del virksomheter. 
 • Partene i arbeidslivet er enige om at arbeidsgiver og arbeidstaker også bør legge til rette for tilknytningsaktiviteter for å opprettholde god kontakt ved arbeidstakers langtidsfravær. Eventuelt kan arbeidsmuligheter i annen virksomhet anvendes når arbeidsgiver og arbeidstaker ikke finner grunnlag for tilrettelegging i egen virksomhet (for eksempel IA-plasser).
 • Hovedorganisasjonene vil i fellesskap ta ansvar for utarbeiding og aktiv bruk av et verktøy for hjelp for virksomhetene i tilretteleggingsarbeidet.

Sanksjoner:
Reglene om sanksjoner overfor alle aktører skal gjennomgås og styrkes.

Ny modell for arbeidsgivers medfinansiering av sykelønnsordningen:
• Ekspertgruppa foreslo i sin rapport av 1. februar en endring i arbeidsgivernes medfinansiering, blant annet ved at arbeidsgiverne skulle delfinansiere langtids hundre prosent sykefravær.
• Partene er enige om at en endring i medfinansiering i tråd med ekspertgruppas prinsipper kan bidra til å styrke arbeidsgivers oppfølging av og tilrettelegging for langtidssykmeldte, og medvirke til at hovedregelen blir gradert sykmelding.
• Partene vil komme tilbake til dette i løpet av inneværende år. Dagens ordning videreføres inntil partene er enige om noe annet.

Annet:
Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd vil drøfte et mulig samarbeid om å etablere et senter for arbeidsnærvær og inkludering.

Ny og mer målrettet IA-avtale

 • Den nye IA-avtalen løper fram til 31. desember 2013. Klausulen for oppsigelse i dagens avtale videreføres.
 • De tre delmålene i dagens avtale videreføres: Redusert sykefravær med 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001, økt sysselsettingen for personer med redusert funksjonsevne og 6 måneders lengre yrkesaktivitet for seniorer i forhold til 2009.
 • Avtalen målrettes sterkere mot de enkelte virksomhetene. Det settes mål på virksomhetsnivå knyttet til delmålene i avtalen. Det skal avholdes to møter i året i den enkelte virksomhet som kun har IA på dagsorden.
 • Det satses dessuten på langt bedre oppfølging av avtalen på sentralt nivå. Partene og myndighetene skal rapportere om innsats og resultater til Arbeids- og pensjonspolitisk råd to ganger i året. 
 • Det settes ned en egen oppfølgingsgruppe og en faggruppe under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd for å sikre bedre oppfølging.
 • Det samlede nivået på de økonomiske virkemidlene i dagens IA-avtale videreføres. Arbeidsdepartementet vil drøfte omfang og innretning av ordninger i IA-avtalen som nå utløper i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.
 • Ordningen med utvidet egenmelding i IA-virksomheter videreføres. 
 • Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden med mindre partene er enige om dette.

 

Last ned