Historisk arkiv

God reallønnsvekst i 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– 2009 ble et godt år for folk i arbeid med en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 2,1 prosent, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kommentar til rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

– Jeg har merket meg at lønnsveksten generelt i fjor ble 4,1 prosent. Med 2,1 prosent prisvekst ga det god reallønnsvekst.

– Jeg synes det er positivt at lønnsveksten for ledere i de fleste næringene var langt mer moderat i fjor enn i 2008 og at bonusutbetalingene avtok. Jeg håper det er en trend som vil fortsette, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.

– 2,2 prosentpoeng lavere lønnsvekst i 2009 enn i 2008 viser at partene i arbeidslivet tilpasser lønnsutviklingen til dårligere konjunkturer og svekket lønnsomhet i næringslivet.   Lønnsveksten i fjor i industrien var om lag på linje med lønnsveksten hos våre handelspartnere. En forventet bedre ledighetsutvikling i Norge enn hos våre handelspartnere vil være en utfordring i de kommende lønnsoppgjørene. Jeg er trygg på at partene i arbeidslivet vil bidra til å sikre sysselsettingen gjennom moderat lønnsvekst. Moderasjonen må imidlertid gjelde alle, også ledere og høyere funksjonærer, sier arbeidsministeren. 
 
– Teknisk beregningsutvalg har som tidligere år levert en omfattende rapport som bør gi partene et omforent og godt grunnlag for de kommende lønnsforhandlingene, sier statsråd Hanne Bjurstrøm.