Historisk arkiv

Lovforslag om pensjon for offentlig ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen fremmer i dag et lovforslag som følger opp avtalen som partene i offentlig sektor inngikk i tariffoppgjøret i 2009.

 –Vi holder fast ved at også offentlig ansattes pensjoner skal levealdersjusteres og få ny årlig regulering, slik som i privat sektor. Men vi har funnet å kunne imøtekomme innvendinger fra arbeidstakerorganisasjonenes når det gjelder særaldersgrense- og AFP-pensjonister, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Bakgrunnen for lovforslaget er avtalen partene i offentlig sektor inngikk i tariffoppgjøret 2009. Avtalen går ut på at dagens regler for offentlig tjenestepensjon og AFP skal videreføres, men med nødvendige tilpasninger til ny alderspensjon i folketrygden. Det vil si at AFP i offentlig sektor fortsatt skal være en tidligpensjonsordning mellom 62 og 67 år, og at tjenestepensjonen kan tas ut fra 67 år, som i dag.

Etter høringsrunden og en dialog med arbeidstakerorganisasjonene har regjeringen foretatt visse endringer i det opprinnelige forslaget, først og fremst ved at pensjonsgrunnlaget for særaldersgrense- og AFP-pensjonister  ved  67 år oppreguleres med lønnsveksten og ikke med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. For denne gruppen blir dermed den samlede pensjonen fra 67 år høyere enn det som opprinnelig var foreslått.

Avtalen fra fjorårets lønnsoppgjør innebærer også at dagens avkortingsregler mot arbeidsinntekt videreføres i offentlig sektor, i motsetning til i den nye folketrygden og ny AFP i privat sektor hvor man etter 1. januar 2011 fritt kan kombinere arbeid og pensjon uten at det fører til avkorting av pensjonen.

I tråd med avtalen og Stortingets vedtak i 2005 innebærer lovforslaget at offentlig tjenestepensjon levealdersjusteres på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon i folketrygden.

Det følger av avtalen fra fjorårets lønnsoppgjør at det skal være en individuell garanti som sikrer at alle som er født i 1958 og tidligere, får 66 prosent av sluttlønn, selv om levealdersjusteringen skulle tilsi at pensjonen ble lavere.

Det foreslås videre at løpende offentlig tjenestepensjon og AFP reguleres årlig i tråd med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, på samme måte som alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor.

Lovforslaget gjelder statlig ansatte. I samsvar med statsministerens brev av 4. juni 2009 til Riksmeklingsmannen forutsettes det at hovedtrekkene i endringene blir gjort gjeldende også for offentlig tjenestepensjon i kommunal sektor.

Lenke til Prop. 107 L (2009-2010)